7. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 8. 12. 2011 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 25.11.2011

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v četrtek, 8. decembra 2011, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/7-F1
Datum:   25. 11. 2011 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 8. decembra 2011, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

  

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

6.      Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

7.      Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

8.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi

9.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi

10.  Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (prva obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

11.  Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi

12.  Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi

13.  Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2012 – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi

14.  Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi

15.  Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Negova za leto 2010 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

16.  Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v Odboru za mednarodno sodelovanje – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

17.  Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona in svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

18.  Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članom sveta ter imenovanju predstavnika občine v svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

19.  Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu v Nadzornem svetu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

20.  Sklep o podaji predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za direktorico Centra za socialno delo Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

21.  Sklep o imenovanju predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

22.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
  

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo za sejo je dostopno tudi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »gradiva in sklepi občinskega sveta«. 

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Anton KAMPUŠ, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 7. redno sejo - 8. 12. 2011 (PDF)

 

DODATNO GRADIVO za sejo - 8. 12. 2011 (PDF)