Sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 9. 2011

datum: 05.10.2011

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v ponedeljek, dne 26. 9. 2011, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni: 

 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 23. 6. 2011 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami in s sprejetim amandmajem.
 

7.      Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 30 dni.
 

8.      Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o podeljevanju priznanj v občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 30 dni.
 

9.      Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga pravilnika traja 30 dni.
 

10.  Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2011
SKLEP:
Občina Gornja Radgona na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 23. 8. 2011, podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2011 kot sledi:

·      Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2011 se podeli g. Jožetu KOSU, in sicer za njegovo življenjsko delo na področju delovanja družbeno – političnem področju ter drugih področjih dela.
·      Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2011 se podeli g. Karlu FLEISINGERJU, in sicer za dolgoletni življenjski trud in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
·      Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2011 se podeli g. Andreju COKLINU, in sicer za velike uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
·      Listina Občine Gornja Radgona za leto 2011 se podeli ge. Antoniji VOGRIN, in sicer za izredno požrtvovalnost in človekoljubnost.
·      Posebno priznanje Občine Gornja Radgona za leto 2011 se podeli:

     -       Podvodno reševalni ekipi GA-PO-RA Gornja Radgona, in sicer za petintrideseto letnico aktivnega delovanja društva ter za nadaljnje delo.
     -       Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona, in sicer za šestinsedemdeseto letnico delovanja ustanove, ki ji je na skrbi vzgoja in usoda otrok ter s tem prihodnost ljudi in celi družini, spoštovanja vredno delovanje.
     -       Prostovoljnemu gasilskemu društvu Črešnjevci, in sicer za šestdeseto letnico delovanja društva ter za nadaljnje delo.
     -       Prostovoljnemu gasilskemu društvu Zbigovci, in sicer za šestdeseto letnico delovanja društva ter za nadaljnje delo.
     -       Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stavešinci, in sicer za devetdeseto letnico delovanja društva ter za nadaljnje delo.
     -       Prostovoljnemu gasilskemu društvu Spodnji Ivanjci, in sicer za petinsedemdeseto letnico delovanja društva ter za nadaljnje delo. 
 

11.  Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2011
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar – junij 2011.
 

12.  Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 27. 10. 2010 do 31. 7. 2011
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 27. 10. 2010 do 31. 7. 2011.
 

13.  Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2010 na podlagi zaključnih računov
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem naslednjih posrednih uporabnikov proračuna v letu 2010:

-          javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Gornja Radgona,
-          javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
-          javni vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona,
-          javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona,
-          javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona,
-          javni zavod Ljudska univerza Gornja Radgona,
-          Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona,
-          PORA, razvojna agencija Gornja Radgona.
 

14.  Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010, ki zajema:

-          pregled izvrševanja Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010,
-          pregled Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010,
-          pregled zakonitosti poslovanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem ter finančnimi sredstvi Občine Gornja Radgona v letu 2010,
-          ugotovitve gospodarnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev.
 

15.  Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci za leto 2010
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci za leto 2010.
 

16.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

SKLEPI (PDF)