Sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 23. 6. 2011

datum: 07.07.2011

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 23. 6. 2011, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.    Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 30. 3. 2011 v predloženi vsebini.

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama 

6.   Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona in Apače« (skrajšani postopek)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN GORNJA RADGONA IN APAČE« – skrajšani postopek. 

7.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (skrajšani postopek)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani postopek. 

8.   Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona (skrajšani postopek)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona – skrajšani postopek. 

9.    Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (prva obravnava)

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 60 dni. 

10.  Novelacija lokalnega energetskega koncepta za občino Gornja Radgona

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predloženo Novelacijo lokalnega energetskega koncepta občine Gornja Radgona, št. POR/11-07, katero je izdelalo podjetje Eco Consulting, d. o. o., Tesovnikova ul. 21 a, 1000 Ljubljana. 

11.  Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predlog cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona, in sicer:
1.1  SLOVENSKI JEZIK
  Ura vodenja po občini za skupino do 20 oseb: 40,00 €.
  Ura vodenja po občini za skupino nad 20 oseb: 2,00 € po osebi.
  Ura individualnega vodenja: 20,00 €.
1.2  TUJI JEZIK (NEMŠKI, ANGLEŠKI, HRVAŠKI)
  Ura vodenja po občini za skupino do 20 oseb: 40,00 €.
  Ura vodenja po občini za skupino nad 20 oseb: 2,00 € na osebo.
  Ura individualnega vodenja: 20,00 €.
Vse cene so bruto.
2. Občinski svet potrjuje predlog vrednosti urne postavke za opravljeno vodenje turističnega vodnika v občini Gornja Radgona, in sicer:
  -   urna postavka lokalnega turističnega vodnika: 15,00 € bruto.
3. Ta sklep se uporablja z dnem potrditve na občinskem svetu dalje.
4. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.

 

12.  Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2010

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Premoženjsko bilanco Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2010, v predloženi vsebini. 

13.  Občinski program varnosti Občine Gornja Radgona

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Občinskega programa varnosti Občine Gornja Radgona. 

14.  Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona in program nakupov – za leto 2011

SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona in dopolnitev programa nakupov – za leto 2011. 

15.  Sklep o imenovanju člana skupščine javnega podjetja Prlekija d.o.o.

SKLEP:
1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona imenuje g. Dragana KUJUNDŽIČA za člana Skupščine JP Prlekija d.o.o..
2.      Mandat člana Skupščine JP Prlekija je vezan na delo v občinski upravi. 

16.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

SKLEPI (PDF)