2. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 12. 2010 (dnevni red in gradivo)

datum: 14.12.2010

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v sredo, 22. decembra 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/2-F1
Datum:   14. 12. 2010

 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

 

S K L I C U J E M 

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v sredo, 22. decembra 2010, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje občinskega sveta in zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH
- PRILOGA št. 2a
- Sedaj veljavna PRILOGA št. 2

7.      Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2011 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

8.      Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

9.      Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

10. Predlog za imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

11. Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

12. Predlog za imenovanje članic in članov v svete vseh javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

13. Predlog za imenovanje komisije za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.