Sklepi 1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 27. 10. 2010

datum: 04.11.2010

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v sredo, dne 27. 10. 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti 

2.    Poročilo občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona, dne 10.10.2010
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona, ki so bile dne 10.10.2010.
 

3.   Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
SKLEP:
Imenuje se tričlanska mandatna komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, v sestavi:
–   Milan NEKREP – predsednik,
–   Norma BALE – članica,
–   Robert ŽINKOVIČ – član.
 

4.    Obravnava poročila mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta
SKLEP:
Potrdijo se mandati članicam in članom občinskega sveta Občine Gornja Radgona:

1.   Zvonko GREDAR, ***********************************
2.   Matej ŠKROBAR, ***********************************
3.   Robert ŽINKOVIČ, ***********************************
4.   Ivan KAJDIČ, ***********************************
5.   David ROŠKAR, ***********************************
6.   Mag. Norma BALE, ***********************************
7.   Dušan ZAGORC, ***********************************
8.   Ingeborg IVANEK, ***********************************
9.   Milan NEKREP, ***********************************
10. Mag. Nataša LORBER, ***********************************
11. Franc SATLER, ***********************************
12. Branko KLUN, ***********************************
13. Miroslav NJIVAR, ***********************************
14. Vinko ROUS, ***********************************
15. Miran DOKL, ***********************************
16. Urška ZIERNFELD, ***********************************
17. Zlatko ERLIH, ***********************************
18. Branko KOCBEK, ***********************************
19. Stanislav ROJKO, ***********************************
20. Milan KRIŽAN, ***********************************
21. Anton KAMPUŠ, ***********************************

5.    Obravnava poročila mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema ugotovitev, da je za župana Občine Gornja Radgona bil izvoljen Anton KAMPUŠ, 
***********************************. 

6.    Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
točka je bila prekinjena 

7.    Pozdravni nagovor župana ter oris smernic skupnega sodelovanja

 

SKLEPI (PDF)