Obvestilo v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona in širše

datum: 10.07.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

Občina Gornja Radgona v interesu obveščanja javnosti, zlasti uporabnikov pitne vode, podaja naslednjo obvestilo v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona in širše.

V Občini Gornja Radgona se zavedamo resnosti situacije in svoje odgovornosti za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo na svojem območju. Prav tako se zavedamo, da je poslovanje in s tem nadaljevanje izvajanja oskrbe s pitno vodo v postopku stečaja možno le v okviru pravil stečajnega postopka in ob soglasju sodišča in stečajnega upravitelja. Občina Gornja Radgona je v tem smislu vseskozi konstruktiven sogovornik in je podpisala tako prvi, kot tudi drugi dogovor, ki je bil predlagan s strani stečajnega upravitelja in oblikovan na skupni seji s predstavniki vseh osmih občin, solastnic podjetja.

Prevzem oziroma prehod na nov način organiziranja in izvajanja oskrbe s pitno vodo zahteva ustrezne pravne postopke, predvsem pa tudi tehnično organizacijske aktivnosti, ki morajo biti medsebojno usklajene, saj se le tako lahko zagotovi nemotena oskrba s pitno vodo za vse uporabnike.  Vsi ti postopki in aktivnosti zahtevajo svoj čas in sodelovanje vseh vpletenih deležnikov. Za prevzem in oddajo infrastrukture v najem novemu izvajalcu bo potrebno skleniti ustrezen sporazum med občinami solastnicami in stečajnim upraviteljem, ki nam mora ob soglasju sodišča priznati izločitveno pravico, ter dogovoriti ustrezen protokol za primopredajo. Prav tako je potrebno razdelati ustrezen protokol za prenos sistema za daljinsko upravljanje na nove upravljalce in dogovoriti prehod razmerij s ključnimi dobavitelji oziroma izvajalci storitev (dobava električne energije, plina, telemetrija, itd…). Vsekakor smo mnenja, da bi moral biti ta prehod oziroma prenos upravljanja izveden sočasno za celotno območje sedanjega enovitega vodovodnega sistema C (območje vseh osmih občin).

Kot je znano in o tem sproti obveščamo javnost, Občina Gornja Radgona v dogovoru z Občino Apače in Občino Radenci ter javnim podjetjem Komunala Radgona, pospešeno pripravlja vse potrebno za prevzem upravljanja dela vodovodnega sistema, ki ima skupna vira v Podgradu in Segovcih iz katerih se oskrbujejo uporabniki navedenih treh občin. Glede na vse navedene aktivnosti in omejitve ter skupne zaključke sestanka z novim izvajalcem ocenjujemo, da ni mogoče zagotoviti prehoda na nov način izvajanja oskrbe s pitno vodo na našem območju pred 1.9. 2024, oziroma bi to bilo povezano z precejšnjimi tveganji za motnje v upravljanju in nadzoru nad kvaliteto oskrbe s pitno vodo, kar je po našem mnenju nedopustno.

Glede na navedeno smo predlagali, da se dogovorimo o nadaljevanju izvajanja oskrbe s pitno vodo v okviru JP Prlekija d.o.o. – v stečaju vsaj do tega datuma. Prav tako smo stečajnemu upravitelju predlagali, v kolikor se ostale občine s tem ne strinjajo, oziroma se ne bo mogoče dogovoriti, da v interesu zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo ta razmerja uredimo parcialno za območje občin, s katerimi je mogoče doseči dogovor, ostale pa se obravnava ločeno.

V vsakem primeru bomo v konstruktivnem sodelovanju z ostalim občinami in stečajnim upraviteljem ravnali skrbno in odgovorno, da zaradi stečaja in prehoda ne bi prišlo do motenj v oskrbi s pitno vodo na našem območju in da zagotovimo kvalitetno oskrbo s pitno vodo tudi v bodoče.

 

Objavljamo povezavo do objavljenih člankov v Vestniku in Prlekija.net :

https://vestnik.svet24.si/clanek/aktualno/stecajni-upravitelj-jp-prlekije-stisnil-zupane-v-kot-z-avgustom-sami-skrbite-za-vodo-1292980

https://www.prlekija-on.net/lokalno/35863/jp-prlekija-v-stecaju-je-s-tem-ogrozena-oskrba-s-pitno-vodo.html#goog_rewarded