JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2024 (rok do vključno 12. 8. 2024)

datum: 24.06.2024

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2024 (PDF)

RAZPISNI OBRAZEC - POBUDA za priznanja Občine Gornja Radgona v letu 2024 (PDF)
RAZPISNI OBRAZEC - POBUDA za priznanja Občine Gornja Radgona v letu 2024 (DOC) 

SOGLASJE H KANDIDATURI (PDF)
SOGLASJE H KANDIDATURI (DOC)

* * *

Na podlagi 14. in 15. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Občine Gornja Radgona na svoji 4. dopisni seji, zaključeni dne 24. 6. 2024 sprejela sklep, na podlagi katerega se objavlja

 

J A V N I   R A Z P I S
za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2024

 

1. VRSTE PRIZNANJ

Občina Gornja Radgona razpisuje naslednja priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2024:

  1. zlati grb občine
  2. srebrni grb občine
  3. bronasti grb občine
  4. plaketa občine za dosežke v gospodarstvu
  5. listina občine

 

2. POGOJI ZA DODELITEV PRIZNANJ

Pogoji za dodelitev priznanj Občine Gornja Radgona so določeni v Odloku o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016).

Odločitev o podelitvi priznanj sprejme Občinski svet Občine Gornja Radgona na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju besedila: Komisija).

Posamezen kandidat lahko letno prejme samo eno priznanje občine za isti dosežek. Priznanje občine se posamezniku lahko ponovno dodeli po preteku najmanj petih let od podelitve prejšnjega priznanja občine. Predlagatelj zase ne more posredovati pobude za podelitev priznanja občine.

 

3. POGOJI ZA POBUDE IN PREDLOGE

Pobude za podelitev priznanj lahko posredujejo pravne osebe, svetniške skupine, društva in druge organizacije civilne družbe ter posamezni občani. Pobude morajo biti pisne in obrazložene ter podane v skladu z določili javnega razpisa.

Pobuda mora vsebovati:

  • podatke o predlagatelju pobude,
  • natančne podatke o predlaganem kandidatu,
  • utemeljitev in obrazložitev pobude s konkretno navedbo vrste priznanja,
  • morebitne druge dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi ter soglasje predlaganega kandidata,
  • druge priloge, ki jih zahteva razpis.

 

K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki pobudo podpirajo.

Komisija lahko pobudo zavrne, če pobuda ni ustrezno ali dovolj ovrednotena ali utemeljena.

Prispele pobude za priznanja Občine Gornja Radgona lahko komisija po lastni presoji potrdi ali zavrne in ob soglasju predlagatelja prekvalificira.

 

4. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
 

I. Zlati grb občine

Zlati grb občine se podeljuje za življenjsko delo prejemnika oziroma za večletne uspehe, posebne zasluge in izjemne dosežke trajnega pomena za razvoj občine ter za večletne uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

 

II. Srebrni grb občine

Srebrni grb občine se podeljuje ob izjemnih dosežkih v 20-letnem obdobju, ki so pomembnega značaja pri razvoju občine, za izjemne dosežke, ki se odražajo na ugledu občine na določenem področju dela ter kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

 

III. Bronasti grb občine

Bronasti grb občine se podeljuje za dosežene velike uspehe na določenem področju dela v zadnjem 10-letnem obdobju ter kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Posamezen grb se lahko podeli enkrat letno le enemu prejemniku.

 

IV. Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu

Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se lahko podeli gospodarski družbi ali samostojnemu podjetniku s sedežem in dejavnostjo v občini Gornja Radgona. Plaketa se podeljuje za večletne uspehe, enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena na področju gospodarstva, podjetništva in obrti, s katerimi se je pomembno vplivalo na razvoj in ugled Občine Gornja Radgona.

Podelita se lahko največ dve plaketi občine.

 

V. Listina občine

Listina občine se podeli za enkratno dejanje ob izredni požrtvovalnosti, hrabrosti in človekoljubnosti pri izjemnih dogodkih, za dosežke in uspehe na področju vzgoje in izobraževanja, kulture, znanosti, umetnosti, zdravstva in socialnega varstva, tehnike, ekologije ter varstva okolja, športa ter za dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do sočloveka.

Podelijo se lahko največ tri listine občine.

 

5. OBRAZEC POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ

Razpisni obrazec za pobude je dosegljiv na spletni strani Občine Gornja Radgona, lahko pa ga zainteresirani v roku razpisa prevzamejo v prostorih tajništva Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13.

Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo na tel. št.: 02 564 38 35, Majda Ferenc.

 

Pobudo za podelitev priznanja pošljite na razpisnem obrazcu s prilogami na naslov:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona – do vključno 12. avgusta 2024 v zaprti ovojnici s pripisom:

»NE ODPIRAJ – razpis za občinska priznanja« in z navedenim naslovom pošiljatelja.

 

Številka: 094-0001/2024-U106
Datum:  24. 6. 2024

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja, priznanja in nagrade
Občine Gornja Radgona

predsednik Aleš DOKL, l.r.