JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (eno stanovanje v Gornji Radgoni) (rok do 12. 7. 2024)

datum: 20.06.2024

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 18. 6. 2024

Priloga 1 in 2 (PDF) 

Izjava nepovezana družba

* * *

Številka: 478-0005/2024-42 (U108)
Datum:   18. 6. 2024

 

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS-1A), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba), ter sprejetega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2024, objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa županja Urška Mauko Tuš, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja je naslednja nepremičnina:

  • stanovanje v skupni neto površini 89,10 m2,  posamezni del stavbe št. 13 v objektu št. 922 na naslovu Partizanska ulica 24, 9250 Gornja Radgona, ki se nahaja v peti etaži večstanovanjskega objekta, ki stoji na zemljišču parc. št. 645/2 184 k.o. Gornja Radgona, vključno s sorazmernim delom pripadajočega zemljišča k stanovanju št. 511 v stavbi 1027, ki predstavlja zemljišče parc. št. 645/4 184 k.o. Gornja Radgona. Stavba v kateri se nahaja stanovanje je bila zgrajena v letu 1972, leta 1992 je bila obnovljena streha leta 2003 instalacije in leta 2008 okna. Stanovanje je prazno. Etažna lastnina je vzpostavljena. Izdelana je bila energetska izkaznica, št. 2024-747-291-111663 in velja do 5. 3. 2034.
     

Izhodiščno vrednost nepremičnine iz 2.1 točke tega javnega zbiranja predstavlja ocenjena vrednost kot izhodiščna vrednostno nepremičnine, določena v poročilu o cenitvi vrednosti pravic na nepremičnini, ki ga je izdelal ocenjevalec dne 4. 3. 2024 in znaša 105.020,00 EUR,  h kateri se prišteje še znesek vplačil v rezervni sklad, ki znaša 27,27 EUR, kupec pa poravna tudi strošek izdelave poročila cenitve, ki znaša 365,00 EUR.

V izhodiščni vrednosti nepremičnine davek na promet nepremičnin, stroški za pripravo notarskega akta kupoprodajne pogodbe, stroški notarske overitve in vpisa pogodbe ter izdelava poročila o cenitvi, kar plača kupec, niso zajeti.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 5 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe mora najugodnejši ponudnik podati izjavo, da ni povezana družba po 7. odstavku 51. člena zakona.

 

VSE PODROBNOSTI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB SO NAVEDENE V PRIPETEM DOKUMENTU ZGORAJ!