JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Gornja Radgona v letu 2023 (do vključno 3. 10. 2023)

datum: 15.09.2023

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Gornja Radgona v letu 2023 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Gornja Radgona v letu 2023 (DOC)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Gornja Radgona v letu 2023 (PDF)

* * * 

Na podlagi 6. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gornja Radgona  (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 65/11) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 - ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 - popr.), 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2023 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2023), Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
v občini Gornja Radgona v letu 2023

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire za naslednje ukrepe:

 • Biomeliorativni ukrepi:
  - ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
  - izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri, ipd.),
  - vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
  - nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
  - krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
 • Biotehnični ukrepi:
  - izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež;
 • Ostali ukrepi:
  - čistilne akcije občine,
  - čiščenje divjih odlagališč,
  - izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

 

2. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
 • ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
 • ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
 • ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

 

3. MERILA ZA DODELITEV IN VIŠINA SREDSTEV

Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini oziroma so sredstva enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve.

 

4. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti v tekočem letu porabljena.

 

5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:

 • Povabilo k oddaji vloge,
 • Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
 • Postopek za izbor sofinancerja,
 • Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev in naslednje
 • obrazce: 
  -    Obrazec - PRIJAVA NA RAZPIS
  -    Obrazec - IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
  -    Obrazec - PRILOGE
  -    Vzorec POGODBE

 

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

 

6. NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS

Vlagatelji morajo vloge oddati na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona - do vključno 3. oktobra 2023.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana (ali oddana v tajništvu) v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:

 • Ne odpiraj - javni razpis - trajnostno gospodarjenje z divjadjo in
 • ime lovišča na katerega se vloga nanaša.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

 

7. ODPIRANJE PRISPELIH VLOG

Vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje županja. Odpiranje vlog ni javno.

 

8. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Zavržene bodo vloge:

 • ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki besedila tega razpisa,
 • ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.

Vlagatelji bodo prejeli sklep o višini odobrenih sredstev. Po preteku pritožbenega roka se sklenejo pogodbe.

 

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine www.gor-radgona.si.

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni dan na tel. št.: 02 564 38 35 oziroma po e-pošti majda.ferenc@gor-radgona.si.

 

Številka: 330-0001/2023-U106
Gornja Radgona, 15. 9. 2023

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.