13. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 6. 2022 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 13.06.2022

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-184 (U112) (OS/12)
Datum:   13. 6. 2022

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 23. junija 2022, ob 14.00 uri,

v dvorani 1 pri upravi Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, Cesta na stadion 2.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje občinskega sveta z dne 12. 5. 2022

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
a) Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona

5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (druga obravnava)obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi in Leon CIGÜT, predstavnik ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota

7. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)obrazložitev Boštjan FLEGAR, vodja oddelka v občinski upravi

8. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Gornja Radgona (nadaljevanje prekinjene obravnave predloga) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi

9. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Gornja Radgona (nadaljevanje prekinjene obravnave predloga) obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Nuša HOZJAN, uslužbenka v občinski upravi

10. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov vrtcev v občini Gornja Radgona – obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi

11. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna računovodkinja v občinski upravi

12. Poročilo o delu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona v letu 2021 in načrti za leti 2022 in 2023 – obrazložitev dr. Milan SVETEC, direktor javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

13. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen k tč. 5, ki bo objavljeno naknadno.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 13. redno sejo OS OGR - 23. 6. 2022 (PDF) - objavljeno 14. 6. 2022

DODATNO GRADIVO k točki 5:
Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (prejeta v času med 11. in 12. redno sejo) (17. 6. 2022)
Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 12. redni seji občinskega sveta) (23. 6. 2022)

DODATNO GRADIVO za 13. redno sejo OS OGR - 23. 6. 2022 (PDF) - objavljeno 23. 6. 2022
 

Posnetek celotne seje (objavljeno 24. 6. 2022):