JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (rok do vključno 15. 1. 2022)

datum: 30.11.2021

kategorija: Razpis

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21, v nadaljevanju: zakon), 17. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14, 153/21, v nadaljevanju: pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE, v nadaljevanju: ZUP), Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 153/21, v nadaljevanju: uredba), objavlja Občina Gornja Radgona naslednji

 

J A V N I    R A Z P I S
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja RadgonaJAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona, z obrazcem vloge za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (PDF)29. 11. 2021

* * *

Predmet razpisa

Občina Gornja Radgona objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona, na podlagi katerega želi Občina Gornja Radgona na podlagi prejetih vlog oblikovati  prednostno listo A, ki jo bodo predstavljali upravičenci, ki niso dolžni plačati varščine in lastne udeležbe za dodeljeno stanovanje in sicer za oddajo naslednjih neprofitnih stanovanj v najem:

  1. dvosobno stanovanje št. 516 na Kocljevi 15 v Gornji Radgoni, v objektu št. 1257, v velikosti cca 66,69 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju objekta, s trenutnim zneskom mesečne najemnine 240,23 EUR, ki je v lasti Občine Gornja Radgona, letnik izgradnje 2002, točkovano s 315 točkami;
  2. enosobno stanovanje št. 21 na Mladinski 16 v Gornji Radgoni, v objektu št. 1032, v velikosti cca 35,10 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju objekta, s trenutnim zneskom mesečne najemnine 118,24 EUR, ki je v lasti Občine Gornja Radgona, letnik izgradnje 1979, točkovano s 286 točkami;
  3. dvosobno stanovanje št. 2 na Kerenčičevi 16, Gornja Radgona, v objektu št. 522 v velikosti cca 70,20 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju objekta, s trenutnim zneskom mesečne najemnine 217,22 EUR, ki je v lasti Občine Gornja Radgona, letnik izgradnje 1845, prenovljeno 1982, točkovano s 269 točkami.


Višina najemnine je določena v skladu z veljavno uredbo in se usklajuje glede na nastale spremembe uredbe ali drugih podzakonskih aktov, ki so osnova za izračun višine najemnine.

Na podlagi popolnih, upravičenih in pravočasno prejetih vlog vlagateljev se bo oblikovala prednostna lista A na katero se bodo uvrstili prosilci, ki glede na socialne in premoženjske razmere niso dolžni plačati lastne udeležbe in varščine, ker je njihova višina dohodkov znotraj vrednosti, določenih v točki 2.2 javnega razpisa.
 

Vse ostale podrobnosti so navedene v javnem razpisu.