Aktivnosti glede sprememb občinskih prostorskih aktov - GR 27, ZN Trate

datum: 02.11.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Odlok o OPPN za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)

Občina Gornja Radgona od julija 2019 pripravlja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska); v nadaljnjem besedilu: OPPN. 

Občina je izvedla vse postopke za sprejem OPPN, vendar se je med postopkom pojavil potencialni investitor za del območja, kateri je izrazil željo po drugačni razmestitvi območja, in sicer po gradnji dvostanovanjskih stavb in vrstnih hiš. Na celotnem območju GR 27 je bilo prvotno predvidena gradnja 24 enostanovanjskih stavb. Občina je željo potencialnega investitorja upoštevala in pripravila spremembo OPPN in ga ponovno javno razgrnila ter izvedla javno obravnavo. Na razgrnjen OPPN so bile podane pripombe, do katerih mora občina zavzeti stališča in jih javno objaviti. V tem trenutku se pripravljajo stališča do pripomb.

Potekajo pa tudi dogovori in proučevanje možnosti za gradnjo večstanovanjskih objektov na tem območju. V kolikor se bo ugotovilo, da je to izvedljivo tako s prostorskega kot infrastrukturnega vidika, se bodo morale spet pripraviti spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta in ga ponovno javno razgrniti, saj gre za večje spremembe, o katerih mora občina seznaniti širšo javnost. 

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgoni

Družba Dom starejših občanov Gornja Radgona ima potrebo in željo dograditi prostorske kapacitete oddelka za stanovalce z demenco v Domu starejših občanov Gornja Radgona. Želijo se prijaviti na Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enkratne možnosti, kjer se zahteva pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno predhodno izvesti postopek spremembe in dopolnitve obstoječega prostorskega akta, saj veljavni prostorski akt ne omogoča tovrstnih posegov v prostor, na podlagi katerega bo možno pozneje pridobiti gradbeno dovoljenje.

Območje širitve Doma za starejše občane posega na zemljišča s parc. št. 173/15 – del, 172/2, 173/11, 173/12, vse k. o. Gornja Radgona, skupne površine 4.368 m2, oziroma 0,44 ha.

V mesecu juniju 2021 se je pristopilo k izdelavi Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgona (v nadaljevanju SD ZN), s katerim se bo na novo določilo prostorsko izvedbene pogoje tako, da se dopusti prizidava Doma starejših občanov, etažnosti P + 2.  V postopku se je izvedel geodetski načrt, nato so se pripravila izhodišča za pripravo SD ZN, ki so bila javno razgrnjena v mesecu juliju 2021, s katerimi smo obvestili zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo SD ZN. Po končani javni razgrnitvi in po pridobitvi identifikacijske številke je župan sprejel sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgona. Občina je v začetku septembra 2021 skupaj s sklepom in z izhodišči za pripravo SD ZN pozvala nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD ZN na okolje. Po prejemu vseh mnenj bomo nadaljevali s postopkom in si prizadevali za hiter sprejem SD ZN.

Odlok o OPPN za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)Spremembe in dopolnitve ZN za območje Trat v Gornji Radgoni

 

 

ZN TrateČlanka sta objavljena tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021