2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (traja do 26. 3. 2020 do 12.00) (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)

datum: 20.03.2020

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/2DS-U112
Datum:   20. 3. 2020

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo trajala do 26. marca 2020 do 12.00 ure.


Za sejo je določen naslednji DNEVNI RED:

1. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2020

2. Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona

3. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona

4. Sklep o imenovanju člana skupščine kot predstavnika družbenika Občina Gornja Radgona v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.

5. Sklep o imenovanju dveh predstavnikov uporabnikov v Svet javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona

 

Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, za katere je potrebna odločitev občinskega sveta in ker zaradi izvajanja ukrepov zajezitve širitve koronavirusa ni možna izvedba redne ali izredne seje.

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem določenim točkam dnevnega reda.

NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Glasuje se o predlogu sklepa k vsaki posamezni točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se opravi z glasovanjem po elektronski pošti (na e-naslov: obcina@gor-radgona.si ali bostjan.flegar@gor-radgona.si) v času trajanja dopisne seje ali z osebnim telefonskim glasovanjem, ki bo potekalo v sredo, dne 25. 3. 2020 med 14.00 in 16.00 uro ter v četrtek, dne 26. 3. 2020 med 9.00 in 11.00 uro (klici bodo opravljeni s strani zaposlenega uslužbenca občinske uprave).

Članice in člani občinskega sveta glasujejo o posameznih predlogih sklepov tako, da se v času poteka seje pri vsaki posamezni točki dnevnega reda opredelijo in glasujejo: »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM«. Seja bo zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta oziroma s potekom sklicane seje.
 

Prosimo za vaše sodelovanje.

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 2. dopisno sejo OS OGR - 20.-26. 3. 2020 (PDF) - 20. 3. 2020

Pripomoček za glasovanje na 2. dopisni seji OS OGR (DOC) - 20. 3. 2020


Evidenca glasovanja in izid glasovanja na 2. dopisni seji OS OGR (PDF) - 26. 3. 2020