Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora GR 36