Javni razpis za dodelitev službenega stanovanja v najem (rok do 9. 10. 2019)

datum: 26.09.2019

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za dodelitev službenega stanovanja v najem (PDF) - 25. 9. 2019

VLOGA na javni razpis za dodelitev službenega stanovanja (PDF)
VLOGA na javni razpis za dodelitev službenega stanovanja (DOC)

* * *

Na podlagi 7. člena Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj v najem (Uradne objave Občine Gornja Radgona št. 5/97, v nadaljevanju: pravilnik 1), 3. alineje 83. člena Stanovanjskega zakona Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17v nadaljevanju: zakon), 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS, št. št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14, v nadaljevanju pravilnik 2) objavlja Občinska uprava Občine Gornja Radgona, naslednji

 

   J A V N I  R A Z P I S
za dodelitev službenega stanovanja v najem

 

I. Občinska uprava Občine Gornja Radgona razpisuje dodelitev naslednjega službenega  stanovanja v najem:

 • stanovanje  v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 5, ki se nahaja v objektu št. 929, številka stanovanja 9, v izmeri 84,80 m2.
   

II. Upravičenci do najema službenega stanovanja so delavci zaposleni v javnih podjetjih, javnih zavodih in v Občinski upravi Občine Gornja Radgona. Službeno stanovanje se dodeljuje v najem za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičenca v zgoraj navedenih podjetjih, zavodih oz. upravi.
 

III. Osnove in merila za dodelitev službenega stanovanja po pravilniku 1 so naslednja:

 • pomembnost delovnega mesta,
 • stopnja dosežene izobrazbe,
 • delovna doba,
 • deficitarnost kadra

kar je podrobneje določeno v 4. členu pravilnika 1.

 

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za dodelitev službenega stanovanja:

 • da prosilec ali osebe ki z njim bivajo ni najemnik neprofitnega stanovanja za nedoločen čas ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega 40 % vrednosti primernega stanovanja ali drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, kar potrdi s svojo izjavo v vlogi oz. predloži potrdilo o lastništvu oziroma seznam nepremičnin (sezname pridobite preko portala eUprava ali z osebnim vpogledom v portal E-prostor);
 • da ima prosilec poravnane vse obveznosti do Občine Gornja Radgona, kar prosilec potrdi s svojo izjavo, ki je sestavni del vloge na javni razpis za dodelitev službenega stanovanja.

Pri oddaji službenega stanovanja se upoštevajo površinski standardi v skladu z veljavno zakonodajo.
 

V. Vlogi za razpis je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 • potrdilo o zaposlitvi, ki ga izda delodajalec;
 • dokazilo o stopnji izobrazbe;
 • potrdilo o delovni dobi;
 • potrdilo o deficitarnosti poklica, sestavni del katerega je tudi sklep in poročilo o neuspelih razpisih;
 • potrdilo o državljanstvu;
 • potrdilo o stalnem bivališču z družinskimi člani;
 • potrdilo o lastništvu oziroma seznam nepremičnin (sezname pridobite preko portala eUprava ali z osebnim vpogledom v portal E-prostor), lastnik katerih je prosilec.
   

Deficitarni kadri so tisti kadri, ki jih delodajalci (občinska uprava, javna podjetja, javni zavodi) niso uspeli zaposliti kljub dvema zaporednima neuspelima razpisoma, navedeno dejstvo pa mora nesporno izhajati iz priloženega sklepa najvišjega organa upravljanja delodajalca, sestavni del katerega mora biti tudi poročilo o neuspelih razpisih.

 

VI. Rok

Vloge z vsemi dokazili je potrebno oddati v sprejemni pisarni Občinske uprave Občine Gornja Radgona  ali poslati priporočeno po pošti na naslov: OBČINA GORNJA RADGONA,  Partizanska 13, Gornja Radgona, najkasneje do  vključno 9. 10. 2019.

 

VII. Razno

O upravičenosti do uvrstitve na prednostno listo in hkrati o uvrstitvi med upravičence, ki jim bodo zagotovljena stanovanja o neuvrstitvi med tiste, ki jim bodo zagotovljena stanovanja, se odloči v splošnem upravnem postopku v roku šestih mesecev po zaključku javnega razpisa. Predhodno bo izdelan predlog razdelitve službenega stanovanja v najem, ki bo poslan vsem udeležencem razpisa. Zaradi lažjega in hitrejšega komuniciranja s prosilci, bo le to potekalo po elektronski pošti.

Navedeni razpis bo objavljen na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona in oglasni deski Občine Gornja Radgona.

Vloga mora biti izpolnjena z zahtevanimi podatki in izjavami v celoti, sicer se kot nepopolna zavrže. Vlogi morajo biti predložena tudi vsa v razpisu zahtevana dokazila, sicer se vloga kot nepopolna zavrže.

Za podrobnejše informacije o javnem razpisu je pristojna Valerija Frangež, dosegljiva na telefon: 02 5643-806 ali preko elektronske pošte: valerija.frangez@gor-radgona.si, v času uradnih ur za poslovanje s strankami.

 

Številka: 3523-8/2019-U108
Datum: 25. 9. 2019
 

Pripravila:                                                                 DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
Višja svetovalka I                                                      GORNJA OBČINE RADGONA
Valerija Frangež, univ.dipl.prav.                              Vladimir Mauko, dipl.upr.org.spec., l.r.