JAVNO NAZNANILO zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)

datum: 28.08.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska) (PDF) - 28. 8. 2019

GRAFIČNI PRIKAZ območja OPPN oziroma enote urejanja prostora GR 27 (PDF)

* * *

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 10. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)

 

I.

Občina Gornja Radgona bo pred sprejetjem odločitve o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska) (v nadaljnjem besedilu: OPPN) pripravila izhodišča za pripravo OPPN.

V ta namen obvešča oziroma zagotavlja sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN.

II.

Z OPPN bi se na območju enote urejanja prostora GR 27 z oznako podrobnejše namenske rabe SS (stanovanjske površine) in delno PC (površine cest), za katero je z Občinskim prostorskim načrtom Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/15 in 6/17 - popravek) predvidena izdelava OPPN, določili prostorski izvedbeni pogoji za umestitev stanovanjske zazidave na zemljiških parcelah v k. o. 188 – Police in delno v k. o. 188 – Gornja Radgona skupne površine 30.442,0 m2 (3,0 ha).

III.

Predloge in pripombe se lahko od 29. 8. 2019 do vključno 12. 9. 2019 pošlje pisno na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov .

IV.

To javno naznanilo se vključno z grafičnim prikazom območja OPPN oziroma enote urejanja prostora GR 27 objavi na oglasni deski Gornja Radgona in na internetni strani https://www.gor-radgona.si.

 

Številka: 350-2/2019-8-U107
Gornja Radgona, dne 28. 8. 2019
 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.