Obvestilo o predvideni spremembi občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona (zbiranje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč do 28. 2. 2018)

datum: 30.01.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 

OBVESTILO O PREDVIDENI SPREMEMBI
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE GORNJA RADGONA
(zbiranje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč do 28. 2. 2018)
 

Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) je osnovni in najpomembnejši prostorski akt občine, ki med drugim določa namensko rabo zemljišč (stavbna, kmetijska, vodna in druga zemljišča), za večji del občine, kjer ni podrobnih načrtov pa tudi pogoje za oblikovanje stavb, dopustne velikosti stavb, potrebne odmike od sosednjih parcel, pogoje za parcelacijo, priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, pogoje za upoštevanje varstvenih režimov, varovanje zdravja, ipd.). 

Občina Gornja Radgona obvešča vse občanke in občane ter druge lastnike nepremičnin na območju občine, da bo občina v letu 2018 pričela s postopkom sprememb in dopolnitev OPN, ki je velja od 9. 12. 2015. 

S tem namenom vse lastnike zemljišč vabimo k podajanju pobud za spremembo oz. izboljšanje določenih vsebin. Pobude se lahko nanašajo na:
-          spremembo namenske rabe zemljišč ali
-          spremembo odloka (prostorsko izvedbenih pogojev). 

Zaželeno je namreč, da se pobude preučijo pred pripravo osnutka OPN. Posebej opozarjamo, da bodo posredovane pobude skrbno preučene, in da bodo v spremembah in dopolnitvah OPN lahko upoštevane le pobude in predlogi, ki so skladni s cilji in usmeritvami, sprejetimi v strateškem delu OPN, in ki izpolnjujejo pogoje glede upoštevanja varstvenih in varovanih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril, konceptom načrtovanja poselitve občine in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Osnutek se bo kasneje v postopku javno razgrnil z namenom seznanitve javnosti in takrat ne bo več možnosti ponovnega podajanja pobud in pripomb.

 

V postopku priprave in sprejemanja OPN so se pobude lastnikov nanašale večinoma na spremembe namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za namen gradnje, nekaj pa je bilo tudi pobud za spremembo stavbnih zemljišč v kmetijska. Zaradi stroge regulative na področju varovanja kmetijskih zemljišč pobude za spremembo namembnosti rabe iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča večinoma niso bile upoštevane in pričakovati je, da bo tako tudi v postopku sprememb OPN, kajti predpisi na tem področju so se namreč še zaostrili. Glede na navedeno vas pozivamo, da skrbno razmislite o potrebah investicij na objektih oz. zemljiščih v naslednjih letih in v občinski upravi preverite, ali so želeni posegi v skladu z obstoječim OPN. Prav tako predlagamo, da se osredotočite na zemljišča, ki so stavbna in ne kmetijska ali gozdna zemljišča.

 

S tem obvestilom želi občina svoje občane in ostale lastnike zemljišč pozvati oz. spodbuditi k temu, da razmislijo o potrebnih investicijah na stavbah oz. zemljiščih v naslednjih letih in v občinski upravi preverijo, ali so želeni posegi v skladu z obstoječim OPN. Če niso, je smiselno, da se podajo pobude za spremembo določenih vsebin.

 

Za vse informacije o posameznih parcelah oz. zemljiščih in poteku postopka se lahko obrnete na občinsko upravo.

 

Postopek sprememb in dopolnitev je potrebno peljati po postopkih predpisanih z Zakonom o prostorskem načrtovanju, zato je pomembno, da so pobude za spremembo OPN oddane pravočasno, saj jih v kasnejših fazah postopka priprave prostorskega akta ni več mogoče vključevati. 

 

V primeru, da boste podali pobudo za spremembo OPN, je potrebno izpolniti obrazec, ki ga dobite na Občini Gornja Radgona ali na spletni strani občine www.gor-radgona.si. 

Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve namenske rabe v OPN morajo biti ustrezno prikazane in utemeljene, in sicer:
- načrt parcele za natančnim območjem (parcel oz. dela parcel), na katerega se pobuda za spremembo namenske rabe nanaša;
- obrazložitev in utemeljitev pobude (namen, vrsta objekta, velikost objekta, eventualno idejni projekt ...). 

Pobude ali pripombe na pripravljenem obrazcu lahko pošljete po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali jih oddate osebno na občini v času uradnih ur. Pobudo mora vložiti lastnik zemljišča. 

Pobude ali pripombe bomo sprejemali do 28. 2. 2018. Pobude, ki bodo na občino prispele po navedenem datumu, ne bodo vključene v tokratni postopek sprememb in dopolnitev OPN.


OBVESTILO (PDF)

Vloga za spremembo namenske rabe zemljišč (OBRAZEC PDF)
Vloga za spremembo namenske rabe zemljišč (OBRAZEC DOC)