JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona - stanovanja (rok do 6. 1. 2017)

datum: 14.12.2016

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF)

Javno zbiranje ponudb - obrazec Priloga št. 1 in obrazec Priloga št. 2 (DOC) 

Vse podrobnosti, pogoji, postopek so razvidni iz priponk v tej objavi.


* * * 

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU- 1G, 50/14, 90/14 - ZDU- 1L, 14/15 -ZUUJFO, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, v nadaljevanju uredba) ter sprejetega Načrta ravnanja s nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2016, objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1.      NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB: 

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa župan Stanislav Rojko, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846
 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja so naslednje nepremičnine: 

1.      Trisobno stanovanje v izmeri 74,00 m2, vključno z kletno shrambo, številka stanovanja 17, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Spodnja Ščavnica 38, številka stavbe 239 k.o. 193 Spodnja Ščavnica, vključno s sorazmernim delom solastnine na splošnih skupnih delih stavbe in zemljišču parc. št. 850/11 k.o. Spodnja Ščavnica.  Stanovanje je še trenutno prazno in še ni bilo vseljeno, zgradba v kateri je stanovanje je zgrajena v letu 2012. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št. 2014-159-154-2047, ki velja do 19.8.2024; 

2.      Trisobno stanovanje v izmeri 88,10 m2, vključno s kletno shrambo, številka stanovanja 311 v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Kocljeva 19, Gornja Radgona, številka stavbe 1257 k.o. 184 Gornja Radgona, vključno s sorazmernim delom solastnine na splošnih skupnih delih stavbe in zemljišču parc. št. 230/18 k.o. Gornja Radgona in funkcionalnem zemljišču parc. št. 230/10, 230/11, 230/12, 230/14, 230/15, 230/16 k.o. Gornja Radgona. Zgradba, v kateri se nahaja stanovanje je zgrajena v letu 2002. Stanovanje je prazno. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št. 2015-237-219-20301, ki velja do 18.5.2025; 

3.      Dvosobno stanovanje v izmeri 68,50 m2 vključno s kletno shrambo, številka stanovanja 521 v mansardi stanovanjskega bloka na naslovu Kocljeva 15, Gornja Radgona, številka stavbe 1257 k.o. 184 Gornja Radgona, vključno s sorazmernim delom solastnine na splošnih skupnih delih stavbe, zemljišču parc. št. 230/18 k.o. Gornja Radgona in funkcionalnem zemljišču parc. št. 230/10, 230/11, 230/12, 230/14, 230/15, 230/16 k.o. Gornja Radgona Zgradba, v kateri se nahaja stanovanje je zgrajena v letu 2002. Stanovanje je prazno. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št. 2015-237-219-19866, ki velja do 13.5.2025; 

Nepremičnine, ki so predmet prodaje na podlagi tega javnega zbiranja ponudb in so navedene in označene glede na opise le teh pod točko 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena z zaporednimi številkami od 1 do 3, zanje se tudi v nadaljevanju uporabljajo zaporedne številke od 1. do 3. 

Izhodiščne cene nepremičnin, ki predstavljajo ocenjene vrednosti nepremičnin po sodno zapriseženem cenilcu gradbene stroke, od 1 do 3 tega javnega zbiranja ponudb, navedene v poglavju 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena, so: 

1.      73.300,00 EUR;

2.      77.500,00 EUR;

3.      54.300,00 EUR; 

V skladu z določili 4. odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU- 1G, 50/14, 90/14 - ZDU- 1L, 14/15 -ZUUJFO, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS) se lahko glede na to, da je bilo javno zbiranje ponudb za nepremičnine od 1-3 že neuspešno izvedeno dvakrat, zanje v tem javnem zbiranju ponudb ponudi cena, ki je znižana do največ 15 % od objavljene izhodiščne cene posamezne nepremičnine od 1-3, s tem da se po prejemu vseh prispelih ponudb izvede še postopek s pogajanji z vsemi zainteresiranimi ponudniki. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena nepremičnine ob upoštevanju do največ 15 % znižanja izhodiščne cene nepremičnin. 

Izhodiščno vrednost nepremičnin predstavlja ocenjeno vrednost nepremičnin po sodno zapriseženem cenilcu. V  izhodiščni vrednosti davek na promet nepremičnin oz. davek na dodatno vrednost, druge dajatve in davščine, povezane s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi, ki jih plača kupec, niso zajeti.

Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe in vložene napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, plača kupec. Kupec tudi nosi stroške v zvezi s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi ter stroške izdelave cenilnega zapisnika.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 5 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni, kar določa 5.odstavek 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/10,75/12,47/13-ZDU-1G,50/14,90/14-ZDU-1L,14/15-ZUUJFO).
. . .

* * *

Razpisna dokumentacija:
·         besedilo razpisa (datoteka PDF),
·         priloga št. 1 podatki o ponudniku (datoteka PDF),
·         priloga št. 2 ponudba (datoteka PDF)