Sklepi 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 3. 2015

datum: 02.04.2015

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Sprejet dnevni red in sprejeti sklepi 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 26. 3. 2015, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 23. 2. 2015 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – druga obravnava, z vsemi bilancami in prilogami. 

6.      Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga pravilnika traja 20 dni. 

7.      Sklep o soglasju k predlogu cene socialno varstvene storitve socialni servis za nadstandardne storitve ter predlogu nove cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, posredovane s strani Zavoda za pomoč družini na domu VITICA
SKLEP:
1.    Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene socialno varstvene storitve socialni servis za nadstandardne storitve, posredovane s strani Zavoda za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, in sicer znaša predlagana cena storitve 9,70 EUR na eno efektivno uro neposredne storitve za uporabnika.
2.    Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu nove cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu izven javne službe, posredovane s strani Zavoda za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, in sicer znaša predlagana cena storitve ob delovnikih 12,50 EUR, za nedeljo 16,25 EUR in za praznik 17,50 EUR na eno efektivno uro neposredne storitve za uporabnika. 

8.      Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za navedene nepremičnine v k.o. Plitvički Vrh in Spodnja Ščavnica
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena navedenim nepremičninam v k.o. Plitvički Vrh in Spodnja Ščavnica, ki v naravi niso več cesta. 

9.      Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014
SKLEP:
1.      Na podlagi predloženih poročil o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo ter podanih zahtevkov, so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje za občinski svet upravičeni sledeči organizatorji volilne kampanje v skupnem znesku 1.026,96 EUR, in sicer:
SD – SOCIALNI DEMOKRATI     222,42 EUR
LISTA ZA GORNJO RADGONO  205,59 EUR
SMC – STRANKA MIRA CERARJA        150,48 EUR
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE      144,54 EUR
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      119,13 EUR
N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI      97,02 EUR
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       87,78 EUR
2.      Na podlagi predloženih poročil o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo ter podanih zahtevkov, sta do delne povrnitve stroškov volilne kampanje za kandidata za župana upravičena sledeča organizatorja volilne kampanje v skupnem znesku 447,24 EUR, in sicer:
SD – SOCIALNI DEMOKRATI (kandidat za župana Anton KAMPUŠ)           154,68 EUR
STANISLAV ROJKO (kandidat za župana Stanislav (Stanko) ROJKO)  292,56 EUR
3.      Sredstva iz 1. in 2. točke tega sklepa se nakažejo iz proračunske postavke št. 010103 proračuna občine za leto 2015 na transakcijski račun posameznega organizatorja volilne kampanje. 

10.  Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2015
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2015. 

11.  Koledar prireditev v letu 2015 v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s predloženim Koledarjem prireditev v letu 2015 v občini Gornja Radgona. 

12.  Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2015
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s sprejetim Programom dela Občinske uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2015. 

13.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

14.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

SKLEPI 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 3. 2015 (PDF)