1. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 6. 11. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 06.11.2014

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  


Številka: 013-2/2014-OS/1-IS-F1
Datum:   6. 11. 2014


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003), 

 

S K L I C U J E M 

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 6. novembra 2014, po končani 1. seji občinskega sveta,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

DNEVNI RED: 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.      Obravnava in sprejem predloga Sklepa o nakupu poslovnega deleža v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. - obrazložitev Stanko Rojko, župan

 

Gradivo je skupaj s sklicem predloženo na mize pred samo sejo občinskega sveta. Izredna seja je izjemoma sklicana v skrajnem roku takoj po konstituiranju občinskega sveta, ker je sprejem predloga sklepa pod točko dnevnega reda št. 3 pomemben za pravočasno vložitev pritožbe na predmetni Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru. 

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                      Stanko ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 1. izredno sejo OS - 6. 11. 2014 (PDF)   

SPREJETI SKLEPI 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014