1. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 6. 11. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 24.10.2014

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  


Številka: 013-2/2014-OS/1-F1
Datum:   24. 10. 2014 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 8., 9., 10., 11. in 12. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

1. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 6. novembra 2014, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

DNEVNI RED: 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
 

2.      Seznanitev s Poročilom o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona dne 5.10.2014 ter Poročilom o izidu drugega kroga rednih volitev župana v Občini Gornja Radgona dne 19. 10. 2014
 

3.      Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
 

4.      Obravnava poročila mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta
 

5.      Obravnava poročila mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 

6.      Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 

7.      Predstavitev ter pozdravni nagovor novega župana 


Gradivo je priloženo k 2. točki dnevnega reda.
 

K sklicu seje prilagamo tudi:
-         Statut Občine Gornja Radgona
-         Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona 

Vse novoizvoljene članice in člane občinskega sveta in novoizvoljenega župana prosimo, da s seboj prinesete osebni dokument in potrdilo o izvolitvi, katerega ste prejeli od Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona.
  

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Anton KAMPUŠ, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 1. sejo OS - 6. 11. 2014 (PDF) 

SPREJETI SKLEPI 1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014