Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

datum: 09.04.2014

kategorija: Razpis

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin - Stavbna zemljišča v Gornji Radgoni (PDF)

* * * 

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 1. točke 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin 

 

I. Predmet prodaje:

1.      Stavbna zemljišča v Gornji Radgoni (funkcionalno zemljišče pri obstoječem stanovanjskem objektu), parc. št. 582/21, 582/22, 585/11 in 585/13, vse v k.o. Gornja Radgona, v skupni izmeri 140 m2, delno komunalno opremljena, za izhodiščno ceno 1.089,28 EUR.

Kupec se zavezuje, da bo poravnal 2% davek na promet z nepremičninami ter vse ostale stroške v zvezi z overitvijo pogodbe in vpisom v zemljiško knjigo.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.
 

Številka zadeve:  47810-7/2009-U111
Datum:  8. 4. 2014 


                                                       ŽUPAN
                                        OBČINE GORNJA RADGONA
                                               Anton KAMPUŠ, l.r.