Informacija o izgradnji vodovodov ter kanalizacije v občini Gornja Radgona

datum: 05.03.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO (PDF)

Informacija za občane-vodovod in kanalizacija v OGR-logo.jpg 

INFORMACIJA

O IZGRADNJI VODOVODOV TER KANALIZACIJE

V OBČINI GORNJA RADGONA

 

Spoštovane občanke in občani!

 

S tem dopisom vas želimo obvestiti o poteku izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na območju občine Gornja Radgona, ki se že izvaja v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C.« in kanalizacijskega omrežja v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure – Občina Gornja Radgona.«

 

Dne 23.7.2013 in dne 2.8.2013 je Občina Gornja Radgona s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela dve odločbi in sicer za gradnjo vodovodnega omrežja in gradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave Gornja Radgona.

 

Predmet projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« je zagotovitev celovite oskrbe s pitno vodo na območju občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sv. Jurij ob Ščavnici in Veržej. Projekt obsega izgradnjo vodnih virov, zaščito vodnih virov z ureditvijo odvajanja in čiščenja, transportnih vodovodov, primarnega in sekundarnega omrežja ter pripadajočih objektov, ki so potrebni za oskrbo z vodo. Na območju projekta so ključne težave vodooskrbe: nekvalitetna pitna voda, onesnažena s pesticidi in nitrati, ponekod se pojavljata tudi mangan in železno.

 

V okviru projekta je predvidena izgradnja vodovodnega sistema v skupni dolžini 172.843 m. Skupaj bodo zgrajeni naslednji sekundarni, primarni in transportni vodovodi:

·         sekundarni vodi v skupni dolžini 40.798 m,

·         primarni vodi v skupni dolžini 74.090 m in

·         transportni vodi v skupni dolžini 57.955 m.

 

Celotna investicijska vrednost projekta v vseh osmih občinah znaša 49.375.566,00 eur, od tega prispeva kohezijski sklad Evropske unije 80,9 %, proračun Republike Slovenije 14,30 % in proračuni vključenih občin 4,8 %.

 

Aktivnosti na območju Občine Gornja Radgona 

 

V Občini Gornja Radgona se bodo v okviru projekta izgradnja vodovodnega omrežja izvedli naslednji primarni, sekundarni in transportni vodovodi:

 

PRIMARNI VODOVODI:

·         vodovod Črešnjevska vas

·         vodovod Ptujska Cesta – Stavešinci

·         vodovod Stavešinci – Očeslavci

·         vodovod Stavešinci – Spodnji Ivanjci

 

SEKUNDARNI  VODOVODI:

·         vodovod Simoničev breg 1, Gornja Radgona

·         vodovod Simoničev breg 2, Gornja Radgona

·         vodovod Gornji Ivanjci

·         črpališče Hercegovščak

·         vodovodno omrežje Mele

·         vodovodno omrežje Lomanoše – Police

 

TRANSPORTNI  VODOVODI:

·         Podgrad – Gornja Radgona – Radenci – Križevci – Ljutomer

 

Istočasno z gradnjo vodovodov poteka tudi gradnja kanalizacije, v mestu Gornja Radgona in Črešnjevci, dolžine 9,2 km in prve faze čistilne naprave v Lisjakovi strugi (za Arcontom). Ob uspešnem pridobivanju nepovratnih sredstev bi v letošnjem letu tudi izgradili kanalizacijski sistem v naselju Mele. V letu 2013 je bila pričeta gradnja vodovoda Simoničev breg 1 in 2, razen v delu, kjer se je pojavil plaz. Konec leta 2013 se je pričelo tudi z izgradnjo primarnega vodovoda Gornja Radgona, in sicer na lokaciji Črešnjevci (trenutno izgrajenega cca 900 m vodovoda), na Ptujski Cesti (zgrajenih cca 1000 m vodovoda), prav tako pa se izvaja izgradnja vodovoda Gornji Ivanjci, kjer je izgrajenih že cca 1400 m vodovoda. Vodovod Mele se bo pričel graditi predvidoma v mesecu marcu 2014, prav tako tudi črpališče Hercegovščak. Gradi se pospešeno tudi kanalizacija v naselju Črešnjevci in se bo nadaljevala v Gornji Radgoni.

Vsa dela potekajo po terminskem planu brez večjih težav. Gradnja vodovodnih omrežij in kanalizacije poteka tudi po cestah.

 

Zavedamo se, da je gradnja povezana s prekopi cestišč, kar povzroča določene prometne nevšečnosti. Izvajalci se trudijo le-te sproti odpravljati, vendar vse ni mogoče storiti zaradi specifike dela. Zato vas obveščamo, da se bodo vse trase cestišč, po katerih potekajo vodovodne in kanalizacijske cevi, ustrezno sanirale v skladu s projektno dokumentacijo in izdanim gradbenim dovoljenjem.

 

Po izgradnji so predvidene naslednja dela za celovito sanacijo cestišč, po katerih potekajo trase vodovoda in kanalizacije:

·         zasip gradbene jame z izkopanim gramoznim materialom,

·         zasip z novim gramoznim materialom,

·         izdelava spodnjega ustroja s tamponskim materialom,

·         izdelava nosilnega asfaltnega sloja in

·         izdelava obrabnega asfaltnega sloja.

 

Zasip izkopanih gradbenih jam se bo izvajal po plasteh. Pred asfaltiranjem se bodo izvedle meritve nosilnosti. Na podlagi pozitivnih meritev se bo izvedlo asfaltiranje trase vodovoda in kanalizacije. S tem se bo preprečilo posedanje ceste na vseh trasah. 

 

Predstavljene projektne aktivnosti, ki se bodo izvedle na območju Občine Gornja Radgona predstavljajo velik doprinos k povečanju kakovosti življenja v naši občini. Res je, da so te aktivnosti povezane z deli, ki bodo kar nekaj časa povzročala določene prometne nevšečnosti, ki pa se jim ne moremo izogniti.

 

Zato vas, spoštovane občanke in občani, vljudno prosimo za razumevanje. Kot investitor bomo storili vse, da bodo motnje na terenu čim manjše in da se bodo aktivnosti izvedle v predvidenih rokih in obsegu.

 

OBČINA GORNJA RADGONA