JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2014 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 1. 4. 2014)

datum: 28.02.2014

kategorija: Razpis

PRIPONKE:

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v občini Gornja Radgona za leto 2013 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A: Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A: Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: Promocija izdelkov in storitev podjetja (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: Promocija izdelkov in storitev podjetja (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP D: Sofinanciranje samozaposlitve (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP D: Sofinanciranje samozaposlitve (PDF)

 * * *    

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1), Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 75/12, 83/13) in 7. člen Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 33/07), objavljam

 

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2014

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, za uresničevanje ciljev občine na področju malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v gospodarstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (Ur. list EU L 379, 28.12.2006, str 5-10).

 

II. VIŠINA SREDSTEV

Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 20.000 EUR. Sredstva se subvencionirajo za naslednje ukrepe:

A.  Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite

B.  Promocija izdelkov in storitev podjetja

C.  Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest

D.  Sofinanciranje samozaposlitve

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del razpisa.

V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem odobrena sredstva sorazmerno znižala.

Prednost imajo deficitarne dejavnosti, ki jih glede na potrebe v občini Gornja Radgona določi Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Gornja Radgona.

 

III. SPLOŠNA DOLOČILA

1.      Upravičenci do sredstev iz tega razpisa:

1.1. mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009UPB3 in spremembe) in izpolnjujejo vse pogoje,

1.2. samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno upoštevajo),

1.3. podjetja, ki imajo sedež v občini Gornja Radgona in investirajo na območju občine Gornja Radgona,

1.4. fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve.

2. Do sredstev za izvedbo ukrepov niso upravičeni:

2.1. podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali v likvidaciji,

2.2. podjetja, ki so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,

2.3. podjetja, ki sodijo v sektor transporta, ladjedelništva, jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva.

 

IV. UKREPI IN POMOČI

Ukrep A: SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA DODELJENE BANČNE KREDITE

Upravičeni stroški:

Sofinanciranje obrestne mere, določene med banko in prosilcem in sicer za materialne in nematerialne investicije:

-       stroške nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,

-       stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov,

-       stroški nakupa opreme in strojev – osnovnih sredstev,

-       za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, projektne dokumentacije in programske opreme).

Intenzivnost pomoči:

-       do 50 % obrestne mere, določene med banko in prosilcem.

Splošni pogoji:

-       subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25 % lastnih sredstev,

-       minimalni znesek posojila je 4.500 EUR,

-       višina dodeljenih sredstev je po pravilniku možna le za tekoče leto,

-       subvencioniranje obrestne mere je možno od investicije, za katero se je najel kredit iz leta 2012 do vključno objave razpisa,

-       investicija, ki je predmet subvencionirane obrestne mere, se mora ohraniti v občini Gornja Radgona vsaj pet let po njenem zaključku,

-       prednost imajo podjetja, ki spadajo med deficitarne poklice v Občini Gornja Radgona.

 

Ukrep B: PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV PODJETJA

Upravičeni stroški

Spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-       upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so se udeležili sejma ali razstave doma ali v tujini,

-       upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Gornja Radgona,

-       prednost imajo deficitarne dejavnosti,

-       prednost pri dodelitvi sredstev do porabe sredstev imajo podjetja, ki iz tega naslova in za te namene še niso prejela sredstev iz občinskega proračuna,

-       upoštevajo se le računi in pogodbe datirane od 1. 8. 2013 do datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

-       v višini do 50 % upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti za deficitarne poklice, za ostale pa v višini do 35 % stroškov.

Upravičeni stroški:

-       najem, postavitev in delovanje razstavno prodajnega prostora na določenem sejmu ali razstavi,

-       ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu.

 

Ukrep C: SOFINANCIRANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST

Upravičeni stroški:

-       stroški za odpiranje novega delovnega mesta,

-       stroški za zaposlitev oseb s poklici, ki jih gospodarstvo potrebuje,

-       zaposlovanje oseb, ki so ostale brez zaposlitve,

-       zaposlovanje pripravnikov ali štipendistov.

Intenzivnost pomoči:

-       do 50% bruto plače za obdobje enega leta.

Splošni pogoji:

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja:

-       ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju občine Gornja Radgona in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine,

-       da zagotovijo novo zaposlitev za najmanj dve leti,

-       da zaposlijo registrirano brezposelno osebo s stalnim prebivališčem na območju občine, ki je državljan republike Slovenije, spadajo v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb in so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje najmanj en mesec pred dnevom zaposlitve,

-       v primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, je delodajalec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev iskalca zaposlitve iz iste izobrazbene skupine,

-       delodajalec mora prispevati najmanj 25 % sredstev iz lastnih virov.

 

Ukrep D: SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITVE

Splošni pogoji:

Na javni razpis se lahko prijavijo brezposelne osebe, ki so v obdobju od 1. 1. 2014 do poteka časa razpisa uresničile samozaposlitev.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve:

-       so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Gornja Radgona,

-       da registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, ki jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic,

-       da je poslovni sedež na območju občine Gornja Radgona,

-       samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti.

Intenzivnost pomoči:

-       do 50% bruto minimalne plače za obdobje enega leta.

 

V. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo – po ukrepih – je potrebno v zaprti kuverti s pripisom (glede na prijavo na ukrep):

NE ODPIRAJ, JR - MG – subvencioniranje obrestne mere

NE ODPIRAJ, JR - MG – promocija izdelkov in storitev

NE ODPIRAJ, JR - MG – nova delovna mesta

NE ODPIRAJ, JR - MG – samozaposlitev

dostaviti do vključno 1. aprila 2014 na naslov:

Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

 

Na hrbtni strani kuverte mora biti naziv in polni naslov prijavitelja.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:

-    vsak delovnik v času uradnih ur na občini Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona (v tajništvu),

-       na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si,

-       na spletni strani razvojne agencije PORA Gornja Radgona: www.pora-gr.si,

-       na spletni strani Območne obrtno-podjetniške zbornice Gornja Radgona: www.ooz-radgona.si.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti vsak delovnik na tel. št.: 02/564 38 35 (Majda Ferenc) ali na el. naslovu: .

 

VI. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisnih dokumentacijah.

Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale le vloge, ki bodo prispele do določenega datuma v glavno pisarno Občine Gornja Radgona. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se zavržejo. Prijavitelj s svojim podpisom jamči za pravilnost navedenih podatkov.

Glede na to, da so sredstva omejena, bodo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa. Z izbranimi prijavitelji na javni razpis se bodo, po pravnomočnosti sklepa o izboru, sklenile pogodbe.

 

Številka: 313-1/2014-U106
Datum:   28. 2. 2014

                                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                            OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Anton KAMPUŠ, l.r.