JAVNO NAROČILO: “Izgradnja kanalizacijskega omrežje Mele“

datum: 10.12.2013

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Izgradnja kanalizacijskega omrežje Mele“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (z datumom objave 10. 12. 2013 in številko objave JN15614/2013), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=319341


PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI:

JN Izgradnja kanalizacijskega omrežje Mele-PZI.zip (velikost datoteke 14,2 MB)

POJASNILO K PRILOGI:
Priponka vsebuje vse načrte. Načrt je izdelan za celotno kanalizacijsko omrežje Mele. Del kanalizacijskega omrežja Mele je že zgrajen. Predmet javnega razpisa so naslednji kanali:
1. Kanal K_1_0; od tega je že zgrajeno 66,00 m kanala (med hišnim priključkom HP7 in HP9);
2. Kanal K_1_1;
3. Kanal K_1_1_1;
4. Kanal K_1_4 s hišnim priključkom dolžine cca 106 m. Hišni priključek (fi 160) se izvede v podaljšku kanala K1_4 do stanovanjske hiše na parceli parc. št. 179/3, k. o. Mele. Kanal poteka po parcelah parc. št. 183/5 in 180/4, obe k. o. Mele.
5. Kanal T_1_0 (tlačni vod);
6. Meteorni kanal.
Priponka vsebuje tudi pregledno situacijo z označenimi izvedenimi in predvidenimi kanali, ki so predmet javnega razpisa.