16. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 19. 12. 2013 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 06.12.2013

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v četrtek, 19. decembra 2013, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  

Številka: 013-2/2010-OS/16-F1
Datum:   6. 12. 2013 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003), 

S K L I C U J E M 

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 19. decembra 2013, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 

6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (druga obravnava) – obrazložitev Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi in Igor PIVEC, predstavnik IPG Gornja Radgona kot izdelovalca predloga
 

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

8.      Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave
 

9.      Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
 

10. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi
 

11. Sklep o odpisu dolga iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja in poslovne prostore v lasti Občine Gornja Radgona – obrazložitev Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

12. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2014 – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi
 

13. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta


Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Anton KAMPUŠ, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 16. redno sejo OS - 19. 12. 2013 (PDF) 

Predlog za dopolnitev dnevnega reda z gradivom - 16.12.2013 (PDF) (sporočilo)

DODATNO GRADIVO za 16. redno sejo OS - 19. 12. 2013 (PDF)