Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

datum: 08.10.2012

kategorija: Razpis

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin - Stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (PDF)

* * * 

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 1. točke 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)  
 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin 

I. Predmet prodaje:

1.      Stavbno zemljišče v Gornji Radgoni v izmeri 80 m2, parc. št. 364/4, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 2.564,80 EUR

Kupec se zavezuje, da bo poravnal 2% davek na promet z nepremičninami ter vse ostale stroške v zvezi z overitvijo pogodbe in vpisom v zemljiško knjigo. 

Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.                                                                  

Številka zadeve:  47810-11/2008-U111
Datum:  8. 10. 2012

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.