JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2012 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA - rok do vključno 12. 3. 2012

datum: 15.02.2012

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2012 je bil objavljen v lokalnem časopisu Prepih, dne 15. 2. 2012 (PDF). Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosegljiva v priponkah spodaj:

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2012 (PDF)


RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2012 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2012 (DOC)


* * *

Na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68/11), objavlja Občina Gornja Radgona

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov

v Občini Gornja Radgona za leto 2012

 

1.      Naročnik: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

2.      Na razpis se lahko prijavi:

-       mladinska organizacija, opredeljena v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu v skladu z zakonom o društvih in ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

3.      Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov v Občini Gornja Radgona, omogočanje mladinskega dela in vzbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom in projektom, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnem vključevanju mladih. 

4.      Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

-       so registrirani v RS kot pravna oseba s sedežem na območju občine Gornja Radgona, so organizirani kot enote večjih mladinskih organizacij s sedežem izven območja občine Gornja Radgona, ki so, neprofitni in so registrirani za opravljanje dejavnosti, namenjene predvsem mladini v skladu s pravilnikom,

-       opravljajo dejavnosti z mladimi in za mlade, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Gornja Radgona,

-       izvajajo programe in projekte za mladino občine Gornja Radgona,

-       imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

-       vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

5.      Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov in projektov, v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012, znaša 4.000,00 EUR, in sicer iz proračunske postavke 180590 – Programi za mladino.

6.      Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov mladih v Občini Gornja Radgona v letu 2012, so za razpisane vsebine določeni v Pravilniku o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 68 z dne 15. 12. 2011).

7.      Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012.

8.      Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ga Marija Holer, pisarna št. 20. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona.

9.      Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno 12. 3. 2012. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (ga. Marija Holer, pisarna št. 20). Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti, kuverta pa mora biti na sprednjih straneh označena z napisom »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami, v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vloge, ki bodo prejete po datumu zaključka razpisa, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

10.  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje 45 dni od dneva razpisa.

11.  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Janji Osojnik, tel. 02/564-38-31.  

 

Številka: 093-3/2012-U102                                                                      ŽUPAN
Gornja Radgona, 10. 2. 2012                                               OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                             Anton KAMPUŠ l.r.