4. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 30. 3. 2011 (dnevni red in gradivo)

datum: 18.03.2011

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v sredo, 30. marca 2011, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/4-F1
Datum:   17. 3. 2011


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v sredo, 30. marca 2011, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

6.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 (druga obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi

8.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi

9.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi

10.  Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

11.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (skrajšani postopek) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ višja svetovalka v občinski upravi

12.  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega centra Marjanca v Gornji Radgoni (prva obravnava) – Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi

13.  Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan
DODATNO GRADIVO: Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2010 (PDF)

14.  Obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona – obrazložitev Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi in Jana KOVAČ, predstavnica ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota
Informativna priloga: Osnutek predloga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona

15.  Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2011 – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi

16.  Koledar prireditev v letu 2011 v občini Gornja Radgona – obrazložitev mag. Norma BALE, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

17.  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 – obrazložitev Boštjan FLEGAR, svetovalec v občinski upravi

18.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

  

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.  

 

 

DODATNO GRADIVO za sejo - 30. 3. 2011 (PDF)