JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2010 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 15. 3. 2010)

datum: 23.02.2010

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA (PDF)
 

* * *

Na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01 in 26/03), objavlja Občina Gornja Radgona

 

JAVNI RAZPIS

za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju

socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2010

 

1.      Naročnik: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

2.      Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2010.

3.      Na razpisu lahko sodelujejo prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

4.      Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-          da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva;

-          da imajo sedež ali podružnico v Občini Gornja Radgona;

-          da imajo sedež izven območja Občine Gornja Radgona, vendar so člani tudi občani Gornje Radgone in je program dejavnosti organizacije zastavljen tako, da vključuje v svoj program tudi občane Občine Gornja Radgona;

-          da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon;

-          da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov.

5.      Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

6.      Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo v občinski upravi Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona v tajništvu občinske uprave, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna na spletni strani Občine Gornja Radgona, www.gor-radgona.si.

7.      Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov v letu 2010, znaša cca 10.000,00 EUR.

8.      Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril in kriterijev, določenih v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01 in 26/03)

9.      Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 15. 3. 2010. Prijave, prispele po roku, ne bodo obravnavane.

10.  Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2010«.

11.  Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.

12.  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Darji MOČNIK, tel. 02/564-38-38.

 

Občina Gornja Radgona