24. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 1. 3. 2010 (dnevni red in gradivo)

datum: 19.02.2010

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 1. marca 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/24-F1
Datum:   18. 2. 2010Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

SKLICUJEM

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,


ki bo v ponedeljek, 1. marca 2010, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
   
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
   
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
   
 4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
   
 5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
   
 6. Potrditev mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona – obrazložitev Branko BORKO, predsednik Občinske volilne komisije Gornja Radgona
   
 7. Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Danilo VLAJ
   
 8. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
   
 9. Sklep o nakupu delnic družbe Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
   
 10. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2010 (1. del) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ
   
 11. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2009 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
   
 12. Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2010 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
   
 13. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi izrednega nadzora izvršenih postopkov pri razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem kabelsko-komunikacijskega sistema KS Gornja Radgona ob prenosu premoženja v Zadrugo KKS Gornja Radgona z.b.o. – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
   
 14. Sklep o imenovanju komisije za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
   
 15. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Odboru za kmetijstvo in turizem, v Odboru za mednarodno sodelovanje, v Odboru za proračun, finance in premoženjske zadeve in nadomestnega člana v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
   
 16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

 
DODATNO GRADIVO (PDF)