Sklepi 21. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 28. 9. 2009

datum: 12.10.2009

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 21. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v ponedeljek, dne 28. 9. 2009, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnost

2. Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 7. 2009 v predloženi vsebini.


3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

6. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona – druga obravnava.


7. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic letnih neurij za sanacijo občinskih cest in objektov komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2009 (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic letnih neurij za sanacijo občinskih cest in objektov komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2009 – skrajšani postopek.


8. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.

9. Odlok o občinskih cestah v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona – prva obravnava, skupaj s podanimi mnenji in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe. Obravnava predloga odloka traja 30 dni.


10. Pravilnik o uporabi telovadnice Partizan (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan – skrajšani postopek.


11. Sklep o določitvi višine vzdrževalnine vodovodnega priključka in vzdrževalnine obračunskih vodomerov
SKLEP NI BIL SPREJET

12. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2009
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 31. 8. 2009, podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2009, kot sledi:
- nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli g Branku KLUNU,
- zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2009 se podeli g. Zlatku ERLIHU,
- srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2009 se podeli g. Zvonku GREDARJU,
- bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2009 se podeli g. Danilu RAJHU,
- listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Jožefu MARUŠIČU.


13. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2009
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2009.


14. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2009
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar – junij 2009.

15. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 1. 2009 do 31. 7. 2009
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 1. 2009 do 31. 7. 2009.


16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta