14. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 7. 8. 2008 (dnevni red in gradivo)

datum: 28.07.2008

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 7. avgusta 2008, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/14-Ž
Datum: 25. 7. 2008


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),S K L I C U J E M14. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 7. avgusta 2008, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 13. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na občinskih cestah v občini Gornja Radgona za leto 2008 (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 5. točki 14. redne seje OS (PDF)
6. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (skrajšani postopek) – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 6. točki 14. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 7. točki 14. redne seje OS (PDF)
8. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2008 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 8. točki 14. redne seje OS (PDF)
9. Mnenje občinskega sveta k predlogu Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), prva obravnava – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan
GRADIVO k 9. točki 14. redne seje OS (PDF)
10. Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2007 na podlagi zaključnih računov – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 10. točki 14. redne seje OS (PDF)
11. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine v letu 2007 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 11. točki 14. redne seje OS (PDF)
12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2008 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 12. točki 14. redne seje OS (PDF)
13. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 13. točki 14. redne seje OS (PDF)
14. Soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2008 – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 14. točki 14. redne seje OS (PDF)
15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.