13. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 29. 5. 2008 (dnevni red in gradivo)

datum: 21.05.2008

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 29. maja 2008, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/13-Ž
Datum: 16. 5. 2008


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),S K L I C U J E M13. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 29. maja 2008, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 12. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o kategorizaciji cest v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 5. točki 13. redne seje OS - ODLOK (PDF)
GRADIVO k 5. točki 13. redne seje OS - PREGLEDNA KARTA (PDF)
6. Pravilnik o financiranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Majda FERENC
GRADIVO k 6. točki 13. redne seje OS (PDF)
7. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 7. točki 13. redne seje OS (PDF)
8. Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Gornja Radgona (I. del) – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 8. točki 13. redne seje OS (PDF)
9. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona za leto 2007 – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 9. točki 13. redne seje OS (PDF)
10. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2008 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ
GRADIVO k 10. točki 13. redne seje OS (PDF)
11. Sklep o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Orehovci in k.o. Spodnja Ščavnica v last Občine Gornja Radgona – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 11. točki 13. redne seje OS (PDF)
12. Sklep o seznanitvi in potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – Vodovodno omrežje za sistem C" – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 12. točki 13. redne seje OS (PDF)
13. Sprejem revidiranega letnega poročila javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 (poslovno poročilo in računovodsko poročilo) – obrazložitev Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.GRADIVO k 13. točki 13. redne seje OS (PDF)
14. Soglasje k programu dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008 (finančni načrt in plan dela) – obrazložitev Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
GRADIVO k 14. točki 13. redne seje OS (PDF)
15. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2007 – obrazložitev Janko KRALJ, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Gornja Radgona
GRADIVO k 15. točki 13. redne seje OS (PDF)
16. Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja17. Mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

19. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.