Razpis o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2008 + RAZPISNE DOKUMENTACIJE

datum: 01.04.2008

kategorija: Razpis

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:Razpisna dokumentacija - UKREP A (DOC)
Razpisna dokumentacija - UKREP A (PDF)
Razpisna dokumentacija - UKREP B (DOC)
Razpisna dokumentacija - UKREP B (PDF)
Razpisna dokumentacija - UKREP C (DOC)
Razpisna dokumentacija - UKREP C (PDF)* * *OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) in Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 32/07) in Pravilnika o dodeljevanju državne pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za programsko obdobje 2007-2013 (Uradno glasilo Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 33/07), objavljamRAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2008I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v gospodarstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (Ur. list EU L 379, 28.12.2006, str 5-10).II. VIŠINA SREDSTEVSkupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 20.000 EUR. Sredstva se subvencionirajo za naslednje ukrepe:

UKREP Okvirna višina sredstev v EUR
A Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite 9.500,00
B Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest7.000,00
C Sofinanciranje samozaposlitve brezposelne osebe 3.500,00

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem odobrena sredstva sorazmerno znižala.
Prednost imajo deficitarne dejavnosti, ki jih glede na potrebe v občini Gornja Radgona določi Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo skupaj z Območnim obrtnim združenjem Gornja Radgona.III. SPLOŠNA DOLOČILA1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa:
1.1. mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZS Reg-B) in izpolnjujejo vse pogoje,
1.2. samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno upoštevajo),
1.3. podjetja, ki imajo sedež v občini Gornja Radgona ali investirajo na območju občine Gornja Radgona,
1.4. fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve,
1.5. drugi subjekti v skladu s pravilnikom.
2. Do sredstev za izvedbo ukrepov niso upravičeni:
2.1. podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali v likvidaciji,
2.2. podjetja, ki so v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 50/00 – sklep US in 93/02 – Odl US),
2.3. podjetja, ki so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
2.4. podjetja, ki sodijo v sektor transporta, ladjedelništva, jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva.IV. UKREPI IN POMOČIUkrep A: SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA DODELJENE BANČNE KREDITEUpravičeni stroški:
Sofinanciranje obrestne mere, določene med banko in prosilcem in sicer za materialne in nematerialne investicije:
- stroške nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
- stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov,
- stroški nakupa opreme in strojev – osnovnih sredstev,
- za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, projektne dokumentacije in programske opreme).

Intenzivnost pomoči:
- do 50% obrestne mere, določene med banko in prosilcem.

Splošni pogoji:
- subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev,
- minimalni znesek posojila je 4.500 EUR,
- višina dodeljenih sredstev je po pravilniku možna le za tekoče leto,
- subvencioniranje obrestne mere je možno od investicije, za katero se je najel kredit iz leta 2006, 2007 in 2008,
- investicija, ki je predmet subvencionirane obrestne mere, se mora ohraniti v občini Gornja Radgona vsaj pet let po njenem zaključku.
- prednost imajo podjetja, ki spadajo med deficitarne poklice v Občini Gornja Radgona.Ukrep B: SOFINANCIRANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MESTUpravičeni stroški:
- stroški za odpiranje novega delovnega mesta,
- stroški za zaposlitev oseb s poklici, ki jih gospodarstvo potrebuje,
- zaposlovanje oseb, ki so ostale brez zaposlitve,
- zaposlovanje pripravnikov ali štipendistov.

Intenzivnost pomoči:
- do 50% bruto plače za obdobje enega leta.

Splošni pogoji:
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja:
- ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju občine Gornja Radgona in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine,
- da zagotovijo novo zaposlitev za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih,
- da zaposlijo registrirano brezposelno osebo s stalnim prebivališčem na območju občine, ki je državljan republike Slovenije, spadajo v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb in so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje najmanj en mesec pred dnevom zaposlitve,
- v primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, je delodajalec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev iskalca zaposlitve iz iste izobrazbene skupine,
- delodajalec mora prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov.Ukrep C: SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITVE BREZPOSELNE OSEBESplošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo brezposelne osebe, ki v obdobju določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve:
- so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Gornja Radgona,
- da registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, ki jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic,
- da je poslovni sedež na območju občine Gornja Radgona,
- samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti.

Intenzivnost pomoči:
- do 50% bruto plače za obdobje enega leta.V. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJARazpis bo odprt do porabe sredstev, vloge pa se bodo odpirale vsako prvo sredo v mesecu.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom:
NE ODPIRAJ, JR - MG – subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite
NE ODPIRAJ, JR - MG – sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest
NE ODPIRAJ, JR - MG – sofinanciranje samozaposlitve brezposelne osebe

dostaviti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naziv in polni naslov prijavitelja.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
- vsak delovnik v času uradnih ur na občini Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona
- (v tajništvu),
- na spletni strani občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
- na spletni strani PORA-e: www.pora-gr.si
- na spletni strani Območne obrtne zbornice: www.ooz-radgona.si

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti vsak delovnik na tel. štev.: 02/564 38 31 (Majda Ferenc) ali na el. naslovu: majda.ferenc@gor-radgona.si VI. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah.

Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v tajništvo občine Gornja Radgona.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se zavržejo. Prijavitelj s svojim podpisom jamči za pravilnost navedenih podatkov. Ocenjevalni postopek in merila:Prednostni kriteriji za razpisne ukrepe so sestavni del prijavnih obrazcev v razpisnih dokumentacijah.
Glede na to, da so sredstva omejena, bodo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa.
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa župana o izboru.


Številka: 007-00014/2008-202
Datum: 31. 3. 2008


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.


* * * * * * * *OBVESTILO!Prvo odpiranje vlog razpisa za Malo gospodarstvo je bilo 7. 5. 2008.

Drugo odpiranje vlog razpisa Malo gospodarstvo bo 4. 6. 2008 še za naslednje ukrepe:
- UKREP A: subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite
- UKREP B: sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest