JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona za leto 2008 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 15.01.2008

kategorija: Razpis

Na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01 in 26/03), objavlja Občina Gornja RadgonaJAVNI RAZPISza zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona za leto 20081. Naročnik: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2008.

3. Na razpisu lahko sodelujejo prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

4. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva;
- da imajo sedež ali podružnico v Občini Gornja Radgona;
- da imajo sedež izven območja Občine Gornja Radgona, vendar so člani tudi občani Gornje Radgone in je program dejavnosti organizacije zastavljen tako, da vključuje v svoj program tudi občane Občine Gornja Radgona;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon;
- da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov.

5. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

6. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo v občinski upravi Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona v tajništvu občinske uprave, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna na spletni strani Občine Gornja Radgona, www.gor-radgona.si.

7. Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov v letu 2008, znaša cca 6.000,00 EUR.

8. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril in kriterijev, določenih v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01 in 26/03)

9. Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 15.02.2008. Prijave, prispele po roku, ne bodo obravnavane.

10. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, s pripisom "Ne odpiraj – Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2008".

11. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.

12. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Darji MOČNIK, tel. 02/564-38-18.

Občina Gornja Radgona


RAZPISNA DOKUMENTACIJA (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA (PDF)