4. seja Komisije za priznanja, pohvale in nagrade (14.06.2004)

datum: 10.06.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednjiDNEVNI RED:1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisa 3. seje komisije z dne 13.08.2003
3. Razpis za podelitev priznanj za leto 2004
4. Razno PREDSEDNIK KOMISIJE:Viljem ŽUNKOVIČ,l.r.