5. seja Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona (26.05.2004)

datum: 24.05.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 3. seje Nadzornega odbora z dne 05.03.2004 in zapisa 4. seje z dne 15.03.2004
4. Predlog sklepa o nadaljnjih nadzorih
5. Razno PredsednikNadzornega odbora Rado VINDIŠ,l.r.