Program priprave izdelave lokacijskega načrta "Stari Mir" (spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče)

datum: 28.07.2004

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 33. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je župan Občine Gornja Radgona sprejelPROGRAM PRIPRAVEizdelave lokacijskega načrta "Stari Mir"
(spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče)
1. člen

Ta program določa postopek priprave lokacijskega načrta "Stari Mir" (Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče (Ur. objave št. 32/87, 5/88, 17/99 in Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 14/98, 17/98, 23/99 in Uradni list RS, št. 69/02)).
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave lokacijskega načrta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.


2. člen

Območje obdelave lokacijskega načrta obsega del območja, ki ga ureja Odlok o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče, to je območje starega kompleksa Mesne industrije Radgona (MIR). Obravnavano območje se izvzame iz območja veljavnega ureditvenega načrta.
Naročnik je naročil izdelavo lokacijskega načrta zaradi redefinicije rabe prostora na območju kompleksa stare lokacije Mesne industrije Radgona (MIR), ki je svojo dejavnost preselila v nove obrate v industrijski coni Mele. Površine bodo namenjene poslovno - trgovskemu centru, v katerem je predvidena ureditev trgovskih in poslovnih dejavnosti. Ob načrtovanju nove dejavnosti, ter v skladu s spremembo režimov na in ob mejnem prehodu v neposredni bližini, bo potrebno na novo urbanistično koncipirati oz. prilagoditi ureditev okoliških zemljišč, prometa in vseh komunalnih ureditev.


3. člen

Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče se pripravijo v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).


4. člen

Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče so:
- RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota,
- RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota,
- Elektro Maribor, Vetrinska ul. 2, 2000 Maribor,
- Telekom Slovenije, PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
- Občina Gornja Radgona, Režijski obrat, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona,
- Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, izpostava Murska
Sobota, Grajska cesta 1, 9000 Murska Sobota,
- Policijska uprava Murska Sobota, 9000 Murska Sobota,
- RS, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana

Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo pripravljalca podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi sprememb in dopolnitev.
Organi in organizacije morajo podati svoje pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče v 30 dneh od zahteve, kakor tudi morajo v roku 30 dni po predložitvi spremenjenega in dopolnjenega prostorskega akta z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.


5. člen

Uporabijo se geodetske podlage, ki se pridobijo od Geodetske uprave RS.


6. člen

Stroške pridobitve geodetskih podlag, stroške izdelave sprememb in dopolnitev prostorskega akta (vključno s stroški za pridobitev predhodnih pogojev in soglasij), stroške, ki nastajajo v zvezi z obveščanjem, javno razgrnitvijo in objavo spremembe in dopolnitve odloka nosi pripravljalec.


7. člen

Ta program priprave se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih in začne veljati z dnem objave.


Številka: 35003-08/2004
Gornja Radgona, dne 28.07.2004


Župan
Občine Gornja Radgona
Anton KAMPUŠ, l.r.