Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Gornja Radgona v letu 2004

datum: 05.05.2004

kategorija: Razpis

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 39/2003) izdajam naslednji S K L E PO RAZPISU ZA DODELITEV SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OBČINI GORNJA RADGONA V LETU 2004I.1. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebelVišina: Namenijo se sredstva 500.000,00 SIT.
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).
Višina pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki delujejo na območju občine in predložijo naslednjo dokumentacijo:
- letni program dela in poročilo o izvedenih ukrepih,
- seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel iz občine Gornja Radgona in število njihovih čebeljih panjev.
Vloga, zahtevek: se posreduje na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.06. v tekočem letu oziroma do porabe predvidenih sredstev.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov ter sofinanciranje analiz zemlje in krmeVišina: Namenijo se sredstva 350.000,00 SIT
Namen ukrepa je testiranje škropilnic in pršilnikov s ciljem optimalne rabe zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanja onesnaženosti tal in okolja.
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedene storitve s seznamom in podpisi uporabnikov storitev testiranja škropilnic, pršilnikov.
– račun pooblaščene organizacije za testiranje škropilnic ali analizo zemlje in krme.
Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži naročnik – kmetovalec ali pooblaščena organizacija na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo.
Rok za vložitev zahtevka: sprotno za opravljene analize oziroma najkasneje do 30.11. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev.3. Manjša zemeljska dela – male melioracije Višina: Namenja se 550.000,00 SIT.
Namen ukrepa: Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, kot so: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, čiščenje in izkop jarkov, planiranje terena, drenažiranje kmetijskih zemljišč ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči: sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, čiščenje in izkop jarkov, planiranje terena in drenažiranje kmetijskih zemljišč oz. največ do višine 200.000 SIT/ha,
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- kopijo katastrskega načrta,
- program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
- račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
- gradbeno dokumentacijo in pridobljena ustrezna upravna dovoljenja, v kolikor je le-ta potrebna,
- zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
- zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep.

Pogoji: Upravičenci sredstev za sofinanciranje izvedbe male melioracije so fizične osebe – kmetje s stalnim bivališčem in za usposabljanje kmetijskih zemljišč na območju Občine Gornja Radgona.
Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži upravičenec – kmetovalec na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo.
Rok za vložitev zahtevka je do 30.11. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev. 4. Zavarovanje posevkov in plodov Višina: Namenja se 2.200.000,00 SIT.
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin, vrtnin in trajnih nasadov.
Višina pomoči znaša do 20% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
- Upravičenci do sofinaciranja zavarovanja za kmetijske pridelke in posevke so fizične osebe – kmetje, s stalnim bivališčem v občini Gornja Radgona. Upravičenci morajo imeti sklenjeno zavarovanje z zavarovalno družbo, ki je predhodno sklenila pogodbo o sofinanciranju paketnega zavarovanja z Občino Gornja Radgona. Paketno zavarovanje se sklepa in zaključi do konca meseca maja za tekoče leto.
- Dodatni popust zavarovalne družbe je v višini najmanj polovice odstotnega zneska, ki ga subvencionira Občina.
Vloga, zahtevek: Vlogo in račun za upravičenca vloži zavarovalna družba v obsegu priznanega pogodbenega sofinanciranja za tekoče leto na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo. K računu mora biti priložena fotokopija sklenjene zavarovalne police za posameznega upravičenca – kmetovalca.
Rok za vložitev zahtevka je do 30.06. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev.5. Programi izobraževanja kmetovVišina: Namenja se 500.000,00 SIT.
Namen ukrepa: Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete - nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči
- pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%,
- kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči
- za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oz. participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oz. usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
- za udeležence izobraževanja (kmete): račun oz. dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).
Vloga, zahtevek: Vlogo vloži organizator programa izobraževanja ali kmetovalec na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev. 6. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društevVišina: Namenja se 1.200.000,00 SIT.
Namen ukrepa: Sofinancirajo se programi oz. izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela - strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije, prireditve, nastopi na sejmih) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- finančno ovrednoten letni program dela ali poročilo o izvedeni aktivnosti,
- potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
Vloga, zahtevek: Vlogo z ovrednotenim programom predložijo pristojnemu organu za gospodarstvo in kmetijstvo Občine Gornja Radgona.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev.7. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – osemenjevanje Višina: Namenja se 1.800.000,00 SIT
Namen ukrepa je skozi program osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov prvega osemenjevanja govejih plemenic.
Pogoji za pridobitev pomoči:- upravičenci do sofinanciranja storitve so fizične osebe – kmetje, s stalnim bivališčem na območju občine Gornja Radgona
- račun pooblaščene organizacije,
Vloga, zahtevek: Vlogo in račun za izvedeno storitev za upravičenca vloži pooblaščena organizacija, ki opravlja storitev osemenjevanja živine, v višini dogovorjenega zneska v pogodbi na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev.8. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč Višina: Namenja se 200.00,00 SIT
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
Višina pomoči : Sofinancira se do 40% stroškov notarja in vpisa v ZK
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- kopijo katastrskega načrta,
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
- kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta),
- odločbo Upravne enote Gornja Radgona o nakupu zemljišča,
- dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
- račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč).
Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži upravičenec – kmetovalec na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev. II.Odobritev in nakazilo sredstev: sofinanciranje programa se izvede s sklepom župana Občine Gornja Radgona.

V primeru neporabljenih sredstev za posamezen ukrep župan s sklepom prarazporedi sredstva za drugi ukrep iz tega razpisa.

Obrazec za vlogo lahko dvignete na občinski upravi Občine Gornja Radgona. Razpis in obrazec za vlogo bosta po objavi sklepa o razpisu objavljena tudi na spletni strani Občine Gornja Radgona.

Št. sklepa: 89/2004
Št. spisa: 32001-1/2004
Datum: 21.04.2004


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.


VLOGA - Zahtevek za kmetijstvo - 2004 (PDF)