RAZPIS za dodelitev sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Gornja Radgona v letu 2005

datum: 01.03.2005

kategorija: Razpis

PRIPONKA - VLOGA:(Zahtevek za dodelitev sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Gornja Radgona za leto 2005)VLOGA-Kmetijstvo-2005.doc-----------------------------------------------------------------

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 39/2003) izdajam naslednji S K L E P št. 10/2005
O RAZPISU ZA DODELITEV SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OBČINI GORNJA RADGONA V LETU 2005
I. UKREPI1. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebelVišina sredstev: 500.000,00 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- zahtevek (obrazec),
- letni program dela za leto 2005 in poročilo o izvedenih zdravstvenih ukrepih v letu 2004,
- seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel iz občine Gornja Radgona in število njihovih čebeljih panjev.
Upravičenci: čebelarska društva, ki delujejo na območju občine Gornja Radgona.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.06.2005.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov ter sofinanciranje analiz krmeVišina sredstev: 350.000,00 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
- zahtevek (obrazec),
- račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev.
Upravičenci: fizične osebe – kmetje s stalnim bivališčem v Občini Gornja Radgona.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo krme.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11.2005 oziroma do porabe predvidenih sredstev. Vloge z računi, izdanimi v mesecu decembru, bodo obravnavane v naslednjem koledarskem letu. 3. Manjša zemeljska dela – male melioracije Višina sredstev: 650.000,00 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- zahtevek (obrazec),
- kopija katastrskega načrta,
- program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
- račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
- gradbeno dokumentacijo in pridobljena ustrezna upravna dovoljenja, v kolikor je le-ta potrebna,
- zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
- zakupna pogodba, sklenjena za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep.
Upravičenci: fizične osebe – kmetje s stalnim bivališčem v Gornji Radgoni, za usposabljanje kmetijskih zemljišč na območju Občine Gornja Radgona.
Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, čiščenje in izkop jarkov, planiranje terena in drenažiranje kmetijskih zemljišč oz. največ do višine 200.000 SIT/ha,
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11.2005 oziroma do porabe predvidenih sredstev. Vloge z računi, izdanimi v mesecu decembru, bodo obravnavane v naslednjem koledarskem letu. 4. Zavarovanje posevkov in plodov Višina sredstev: 2.500.000,00 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči: Zahtevek in račun za upravičenca vloži zavarovalna družba v obsegu priznanega pogodbenega sofinanciranja za tekoče leto. K računu mora biti priložena fotokopija sklenjene zavarovalne police za posameznega upravičenca – kmetovalca.
Upravičenci: fizične osebe – kmetje, s stalnim bivališčem v občini Gornja Radgona. Upravičenci morajo imeti sklenjeno zavarovanje z zavarovalno družbo, ki je predhodno sklenila pogodbo o sofinanciranju paketnega zavarovanja z Občino Gornja Radgona. Paketno zavarovanje se sklepa in zaključi do konca meseca junija za tekoče leto.
Višina pomoči: do 20% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Dodatni popust zavarovalne družbe je v višini najmanj polovice odstotnega zneska, ki ga subvencionira Občina.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.08.2005 oziroma do porabe predvidenih sredstev.5. Programi izobraževanja kmetovVišina sredstev: 1.200.000,00 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- Zahtevek (obrazec)
a/ Pooblaščeni izvajalci – organizatorji izobraževanja: - račun o izvedeni storitvi in finančno in vsebinsko ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca in
- seznam udeležencev izobraževanja,b/ fizične osebe - kmetje s stalnim bivališčem v Gornji Radgoni: - račun in potrdilo o izobraževanju.
Višina pomoči:
a/ pooblaščenim izvajalcem izobraževanja do 100%,
b/ kmetom do višine 60%.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11.2005 oziroma do porabe predvidenih sredstev. Vloge z računi, izdanimi v mesecu decembru, bodo obravnavane v naslednjem koledarskem letu. 6. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društevVišina sredstev: 1,500.000,00 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- zahtevek (obrazec),
- potrdilo o registraciji društva in število članov iz občine Gornja Radgona,
- finančno in vsebinsko poročilo o delu v minulem letu,
- program dela in finančno ovrednoten program dela za leto 2005.
Upravičenci: Društva s sedežem v občini Gornja Radgona in društva in združenja, ki imajo sedež izven občine Gornja Radgona in katerih člani so iz občine Gornja Radgona. Sofinancirajo se programi oz. izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, za izvedbo strokovnega dela - strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije, prireditve, nastopi na sejmih) in za izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev.7.Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – osemenjevanje Višina sredstev: 1.400.000,00 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
- Zahtevek in račun za izvedeno storitev za upravičenca vloži pooblaščena veterinarska organizacija v višini dogovorjenega zneska v pogodbi za leto 2005. K računu pooblaščene veterinarske organizacije mora biti priložena fotokopija računa za posameznega upravičenca – kmetovalca.
Upravičenci: Fizične osebe – kmetje, s stalnim bivališčem na območju občine Gornja Radgona.
Višina pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov prvega osemenjevanja govejih plemenic.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11.2005 oziroma do porabe predvidenih sredstev. Zahtevek z računi, izdanimi v mesecu decembru, bo obravnavan v naslednjem koledarskem letu. 8.Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč Višina sredstev: 200.000,00 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
- zahtevek (obrazec),
- kopijo katastrskega načrta,
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
- kupoprodajna pogodba (ne starejša od enega leta),
- dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
- računi za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč).
Višina pomoči: do 40% stroškov notarja in vpisa v ZK.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev. Vloge z računi, izdanimi v mesecu decembru, bodo obravnavane v naslednjem koledarskem letu. 9.Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstvaVišina sredstev: 500.000,00 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči: pogodba med naročnikom (občino) in izvajalcem razvojno naravnanega projekta na področju kmetijstva.
Višina pomoči : Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov glede na sklenjeno pogodbo med naročnikom (občina) in izvajalcem projekta.II. OBRAVNAVA VLOGVloge obravnava strokovna sodelavka občinske uprave po vrstnem redu oddaje popolnih vlog. Upravičenci bodo po obravnavi prejeli sklep župana Občine Gornja Radgona o dodelitvi sredstev oz. bo z njimi sklenjena pogodba. Vloge, oddane po določenem roku, ne bodo obravnavane.III. PRERAZPOREDITEV SREDSTEVV primeru neporabljenih sredstev za posamezen ukrep župan s sklepom prerazporedi sredstva za drugi ukrep iz tega razpisa.IV. ODDAJA VLOGZahtevek - obrazec za vlogo najdete na spletni strani Občine Gornja Radgona ali dvignete na Občini Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona. Izpolnjene vloge z zahtevanimi prilogami oddate osebno ali po pošti na naslov Občine Gornja Radgona. Informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. št. 02 / 561 16 71, pri ga. Darji Remsko.

Št. sklepa: 10/2005
Št. spisa: 32001-2/2005
Datum: 22.02.2005

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.