17. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve (28.06.2005)

datum: 24.06.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 16. seje, z dne 05.04.2005
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (skrajšani postopek)
5. Sklep o odkupu nepremičnin od Ministrstva za obrambo RS
6. Sklep o odkupu nepremičnin v obrtni coni Element od AR-Avto d.d. v stečaju
7. Poročilo o finančnem poslovanju javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2004
8. Poročilo o finančnem poslovanju posrednega proračunskega uporabnika Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2004
9. RaznoPredsednik Odbora za proračun,
finance in premoženjske zadeve:
Andrej RITLOP, l.r.