17. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23.12.2004

datum: 14.12.2004

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 03201-7/2004-Ž
Datum: 09.12.2004


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M17. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 23. decembra 2004, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 16. seje občinskega sveta(GRADIVO 2. točka (PDF) )3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (druga obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC(GRADIVO 5. točka (PDF) )6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (druga obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC(GRADIVO 6. točka (PDF) )7. Odlok o lokacijskem načrtu za območje TRC Zgornje Konjišče (druga obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC(GRADIVO 7. točka (PDF) )8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Apače (skrajšani postopek) – obrazložitev Igor PIVEC(GRADIVO 8. točka (PDF) )9. Odlok o lokacijskem načrtu "stari MIR" (prva obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC(GRADIVO 9. točka (PDF) )10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Igor PIVEC(GRADIVO 10. točka (PDF) )11. Sklep o potrditvi cen za odvoz in ravnanje s komunalnimi odpadki – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 11. točka (PDF) )12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2005 – obrazložitev Darinka BODANEC(GRADIVO 12. točka (PDF) )13. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 13. točka (PDF) )14. Program športa za leto 2005 v občini Gornja Radgona – obrazložitev Janja BRUMEN(GRADIVO 14. točka (PDF) )15. Koledar prireditev v letu 2005 v občini Gornja Radgona – obrazložitev Dušan ZAGORC, podžupan(GRADIVO 15. točka (PDF) )16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

17. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.