14. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo (21.02.2005)

datum: 15.02.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 13. seje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo z dne 20.12.2004
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov odbora
5. Predstavitev trga dela v Občini Gornja Radgona – poroča Zavod za zaposlovanje, Urad za delo Gornja Radgona, ga. Jelka Jež
6. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – druga obravnava
7. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje 2004
8. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2005
9. RaznoPredsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo: Milan KURBUS,l.r.