20. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe (23.06.2004)

datum: 15.06.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Razprava o idejni zasnovi prometne ureditve – Odlok o zazidalnem načrtu Trate
4. Problematika v zvezi s plačevanjem najemnin za poslovne prostore, ki so v lasti
Občine Gornja Radgona
5. Odmera in plačevanje prispevkov za uporabo mestnega zemljišča
6. Ogled vodovodnega črpališča – Podgrad in problematika v zvezi tega
7. Razno
Predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
ter gospodarske javne službe
Vinko ROUS, l.r.