18. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 24.02.2005

datum: 14.02.2005

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 03201-1/2005-Ž-18
Datum: 09.02.2005


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M18. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 24. februarja 2005, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 17. seje občinskega sveta(GRADIVO 2. točka (PDF))3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Bernarda HARI(GRADIVO 5. točka (PDF))6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Apače (druga obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC(GRADIVO 6. točka (PDF))7. Odlok o lokacijskem načrtu "stari MIR" (druga obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC(GRADIVO 7. točka (PDF))8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 8. točka (PDF))9. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 9. točka (PDF))10. Sklep o odkupu zemljišč v Črncih – obrazložitev Jožica KOVAČ ŠTEFUR(GRADIVO 10. točka (PDF))11. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2005 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ(GRADIVO 11. točka (PDF))12. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 12. točka (PDF))13. Sklep o dovolitvi posega Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, na nepremičnino parc. št. 480/1 k.o. Mele – obrazložitev Igor PIVEC(GRADIVO 13. točka (PDF))14. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2005 / 2006 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ(GRADIVO 14. točka (PDF))15. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje 2004 – obrazložitev Darinka BODANEC(GRADIVO 15. točka (PDF))16. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja v javnem zavodu Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2003 – obrazložitev Rado VINDIŠ, predsednik Nadzornega odbora(GRADIVO 16. točka (PDF))17. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2005 – obrazložitev Darinka BODANEC(GRADIVO 17. točka (PDF))18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

19. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.