15. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve (22.02.2005)

datum: 15.02.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 14. seje, z dne 21.12.2004
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Sklep o odkupu zemljišč v Črncih
5. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2005/2006
6. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje 2004
7. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja v javnem zavodu Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2003
8. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2005
9. Razno Predsednik Odbora za proračun,
finance in premoženjske zadeve:
Andrej RITLOP, l.r.