Javni razpis za delovno mesto direktorja (m/ž) javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

datum: 25.11.2005

kategorija: Razpis

Na podlagi 22. in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10/05 in 12/05) ter 36. člena Statuta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., Komisija za izvedbo javnega razpisa za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., razpisuje delovno mestodirektorja (m/ž).Pogoji za zasedbo:
- najmanj višja strokovna izobrazba (ekonomske, tehnične ali pravne smeri),
- najmanj deset let delovnih izkušenj oziroma pet let na vodilnih delih,
- da kandidat/-ka ni pravnomočno obsojen/-a na pogojno kazen zapora, daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana,
- aktivno obvlada slovenski jezik,
- predložitev program poslovanja podjetja.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določa 19. člen Zakona o delovnih razmerjih.

K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednja dokazila:
- fotokopijo diplome,
- fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki bo potrjevalo delovno razmerje in ustrezne delovne izkušnje, kakor tudi znanje slovenskega jezika,
- potrdilo ali izjavo kandidata/-ke o tem, da ni bil pravnomočno obsojen na pogojno kazen zapora daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana,
- program poslovanja podjetja.

Direktorja/-ico javnega podjetja imenuje ustanovitelj za dobo štirih let in ga tudi razrešuje.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo do 19.12.2005 v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gornja Radgona, Komisija za izvedbo javnega razpisa, Partizanska 13, Gornja Radgona, s pripisom "za razpis direktorja."

Kriteriji za ugotavljanje strokovne usposobljenosti kandidata/-ke, to pa so izkušnje, znanje in menedžerske sposobnosti, so določeni v 42. členu Statuta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., ki je na voljo za seznanitev v tajništvu Občinske uprave Občine Gornja Radgona.

Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljenem postopku imenovanja.

Kontaktna oseba: Dragan Kujundžič in Bernarda Hari, tel. št.: 02/564-38-38.


Komisija za izvedbo javnega razpisa