8. seja Komisije za prireditve (21.12.2004)

datum: 15.12.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in sprejem zapisa 7. seje komisije z dne 13.09.2004
3. Koledar prireditev v letu 2005 v Občini Gornja Radgona
4. Prireditev "Pozdrav letu 2006"
5. Razno
Predsednik Komisije za prireditve: Franek RADOLIČ,l.r.