22. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 27. 10. 2005

datum: 17.10.2005

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 03201-1/2005-OS/22-Ž
Datum: 12. 10. 2005


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M22. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 27. oktobra 2005, ob 14. uri,
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 21. seje občinskega sveta
GRADIVO k 2. točki 22. redne seje OS
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 5. točki 22. redne seje OS (PDF)
6. Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 6. točki 22. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005 (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 7. točki 22. redne seje OS (PDF)
8. Soglasje k Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 8. točki 22. redne seje OS (PDF)
9.Sklep o odkupu zemljišč parc. št. 795/7 in 797/4 obe k.o. Police – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 9. točki 22. redne seje OS (PDF)
10. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO k 10. točki 22. redne seje OS (PDF)
11. Sklep o določitvi nagrade v.d. direktorju javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO k 11. točki 22. redne seje OS (PDF)
12. Sklep o določitvi višine sejnine za opravljanje nalog predstavnikov ustanoviteljice v Nadzornem svetu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO k 12. točki 22. redne seje OS (PDF)
13. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

14. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l. r.